Δείτε πόσο προκλητικά αμείβονται οι υπάλληλοι στην Ε.Ε!

 

euroflag_copy

 

 

 

 

Μισθός
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυμαίνονται από 2.300 ευρώ το μήνα για ένα νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο  έως 16.000 ευρώ το μήνα για έναν ανώτατου επιπέδου υπάλληλο με πάνω από 4 έτη αρχαιότητας.

Ο βασικός μηνιαίος μισθός είναι απλώς η βάση εκκίνησης.

Για να δείτε πόσο ακριβώς παίρνουν , πρέπει να προσθέσετε στο βασικό μισθό και τα επιδόματα , και ταυτόχρονα να αφαιρέσετε τις εισφορές που πρέπει να καταβάλουν  (ταμείο σύνταξης, ασφάλιση ασθένειας και κάλυψη ατυχήματος) και άλλους φόρους (φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά ΕΕ).

Επιδόματα
Οι υπάλληλοι που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούνται επιδόματος εκπατρισμού ισοδύναμου προς το 16% του βασικού τους μισθού.

Ορισμένα οικογενειακά επιδόματα παρέχονται επίσης στους υπαλλήλους της Επιτροπής ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Αυτά περιλαμβάνουν το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα προστατευόμενου τέκνου, το εκπαιδευτικό επίδομα και το προσχολικό επίδομα.

Σύνταξη

Οι υπάλληλοι της ΕΕ φτάνουν κατά κανόνα το όριο συνταξιοδότησης στην ηλικία των 63 ετών, αλλά είναι δυνατό να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα με μειωμένη σύνταξη από την ηλικία των 55 ετών, ή να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την ηλικία των 67 ετών.

Οι συντάξεις καταβάλλονται ως ποσοστό του τελικού βασικού μισθού. Οι υπάλληλοι σωρεύουν 1,9% συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανά έτος και δικαιούνται ανώτατη σύνταξη ίση με το 70% του τελευταίου βασικού τους μισθού.

Οι εργαζόμενοι, συνεισφέρουν το 10,25% του βασικού μισθού στο ταμείο συνταξιοδότησης.

Ασφάλιση ασθένειας

Οι υπάλληλοι και οι οικογένειές τους δικαιούνται παροχές από το Κοινό Σύστημα Ασφάλισης Ασθένειας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο επιστρέφει τις ιατρικές δαπάνες σε ποσοστό 80% για τα περισσότερα είδη θεραπευτικής αγωγής (εντός συγκεκριμένων ανώτατων ορίων). Καλύπτονται επίσης για ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Το Κοινό Σύστημα Ασφάλισης Ασθένειας χρηματοδοτείται από εισφορά ύψους 2% περίπου του ακαθάριστου μισθού που παρακρατείται κάθε μήνα από τον μισθό κάθε υπαλλήλου.

Οι υπάλληλοι καλούνται επίσης να υποβάλλονται κάθε χρόνο σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Φόροι

Οι μισθοί που καταβάλλει η Επιτροπή στους υπαλλήλους της υπόκεινται απευθείας σε κοινοτικό φόρο ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 8% και 45%.

Άδεια και απουσίες

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής δικαιούνται ετήσια άδεια 24 εργάσιμων ημερών. Πέραν αυτής χορηγείται οδοιπορική άδεια βάσει της απόστασης μεταξύ του τόπου καταγωγής και του τόπου απασχόλησης. Επιπλέον της ετήσιας άδειας υπάρχουν κανόνες χορήγησης ειδικής άδειας για γάμο, μετακόμισn, θάνατο συγγενών ή σοβαρές ασθένειες, γέννηση κ.λπ. Σε εξαιρετικές περιστάσεις οι υπάλληλοι μπορούν επίσης να ζητήσουν άνευ αποδοχών άδεια για προσωπικούς λόγους.

Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Έχει θεσπιστεί δέσμη μέτρων προκειμένου οι εργασιακές συνθήκες στην Επιτροπή να εξασφαλίζουν μία υγιή επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή ζωή. Τα μέτρα αυτά συνίστανται, για παράδειγμα, στην χορήγηση γονικής άδειας και άδειας συμπαράστασης, στη δημιουργία μιας στέρεας υποδομής για τη φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας και για την μετέπειτα φοίτησή τους στο σχολείο και σε ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις.

Οι μητέρες δικαιούνται 20 εβδομάδες άδεια μητρότητας και οι πατέρες 10 ημέρες άδεια πατρότητας με κανονικό μισθό, ενώ μπορούν να ληφθούν 6 μήνες γονικής άδειας ανά παιδί με ένα βασικό μηνιαίο επίδομα.

Η Επιτροπή προσεγγίζει ολιστικά το θέμα της ικανοποίησης κατά την εργασία: γι΄αυτό, διάφοροι όμιλοι ψυχαγωγικού, αθλητικού και πολιτιστικού χαρακτήρα είναι ανοικτοί στο προσωπικό της και στις οικογένειές τους, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, το χορό, το θέατρο, τις καλές τέχβνες και τις γλωσσικές ανταλλαγές.

http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_el.htm

 

 

 

.