Μισό δις ευρώ οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2011

perifereia_thessalias

Στο εντυπωσιακό ποσό των 553.032.948,71€, φθάνουν οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έγιναν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2011. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την χωρική ενότητα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σε ατμομηχανή της χώρας σε ότι αφορά τις επενδύσεις στις ΑΠΕ και αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες για ενός διαφορετικού τύπου ανάπτυξη που είναι εφικτή.

Από 1/1/2011 μέχρι 15/9/2011 έχουν εκδοθεί 43 αποφάσεις της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπης Γερακούδη, που αφορούν:

Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε – Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί (Φ/Β), Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ).

Η συνολική ισχύς των προς εγκατάσταση και λειτουργούντων αυτών σταθμών είναι 425,62 MW και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι 553.032.948,71€.

Αναλυτικά, η ανωτέρω κατάσταση απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ (MW)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ (MW)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ (MW)

ΦΒ

20

45,55

6

10,9

14

34,65

ΑΣΠΗΕ

22

379,32

1

30,0

21

349,32

ΜΥΗΣ

1

0,75

1

0,75

0

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

43

425,62

8

41,65

35

383,97

 

Από τις 43 άδειες που εκδόθηκαν, οι 24 αφορούν Άδειες Εγκατάστασης συνολικής ισχύος 264,71 MW και συνολικού προϋπολογισμού 384.121.966€ και οι 19 αφορούν Άδειες Λειτουργίας συνολικής ισχύος 160,91 MW και συνολικού προϋπολογισμού 168.910.982,71€.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το ΥΠ.Ε.Κ.Α και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε), στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, έχουν χορηγηθεί 242 Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ. Από αυτές, 77 αφορούν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικούς Σταθμούς (27 στη Θεσσαλία και 50 στη Στερεά Ελλάδα), 6 από Βιοαέριο (5 στη Θεσσαλία και 1 στη Στερεά Ελλάδα), 41 από Μικρά Υδροηλεκτρικά (15 στη Θεσσαλία και 26 στη Στερεά Ελλάδα) και 118 από Φωτοβολταϊκά (48 στη Θεσσαλία και 70 στη Στερεά Ελλάδα).

Οι δικαιούχοι αυτών των Αδειών Παραγωγής πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση Αδειών Εγκατάστασης σε διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους, διαφορετικά αυτές παύουν να ισχύουν.