Ισχυρά αποτελέσματα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το α’ εξάμηνο του 2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ενέκρινε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Συγκεκριμένα, η διείσδυση του φυσικού αερίου συνεχίστηκεκαι κατά το α΄ εξάμηνο του 2021ξεπερνώντας το 64% του πληθυσμού στις περιοχές της Αδείας, καθώς σημειώθηκε δυναμικήανάπτυξη της αγοράς με την υπογραφή9.970νέωνσυμβάσεων σύνδεσης, αυξημένων κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.Σημαντική ήταν η αύξηση στουςδιανεμηθέντες όγκους φυσικού αερίου, οι οποίοι ανήλθαν σε 313,2εκατ. Nm3, αυξημένοι κατά 12,7%σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της καταναλωτικής βάσης και της σύνδεσης μεγάλωνκαταναλωτών και ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Οι αλματώδεις ρυθμοί ανάπτυξης της Εταιρείας είναι απόρροια του στοχευμένουαναπτυξιακού της σχεδιασμού με γνώμονατη συνεχή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τελικούς καταναλωτές και χρήστες διανομής αλλά και της ραγδαίας πτώσης των τιμολογίωνχρήσης του δικτύου, η οποία για το 2021 άγγιξε το 21% στην οικιακή χρήση και το 56% στη βιομηχανικήπροσφέροντας πολλαπλά οικονομικά πλεονεκτήματα στους καταναλωτές.Εξίσου σημαντικά ήταν και τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας, καθώς μόνο κατά το α’ εξάμηνο του 2021 εξοικονομήθηκαν περισσότεροι από 365,5 χιλ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα και πάνω από 2,1 χιλ. τόνοι διοξειδίου του θείου. ΗΑυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου σε μιαμεταβατική περίοδο για την εθνική οικονομία, την ενέργεια και το περιβάλλον, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για την ανάκαμψη και τηνεπίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Πολιτείας.

Η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, σεβόμενη το νομικό, ρυθμιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της Αρχής, με συνεπή και πλήρη εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που βασίζεταιστην αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Κατά το α΄εξάμηνο του έτους, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ τήρησε το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατασκευάζοντας δίκτυα υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα την ασφάλεια και την τεχνική αρτιότητα. Παράλληλα πέτυχεεξορθολογισμό στα κόστη, πάντοτεσύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕδαπάνες χωρίς να επιβαρύνει την τιμή διανομής για τους τελικούς καταναλωτές. Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε και η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία εγγυάται την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής.

Οι επενδύσεις του α’ εξαμήνουυλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό, ξεπερνώντας τα 14,5 εκ. €, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ έως το τέλος του έτους, αναμένεται η πλήρης υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξησύγχρονων υποδομών φυσικού αερίου και σε καινοτόμες τεχνολογίεςυποστηρίζονταςπαράλληλα την εν εξελίξει διαδικασία προς τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Μια διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργειακή μετάβαση, καθώς πέραν της αύξησης της αποδοτικότητας, η ψηφιοποίηση – αυτοματοποίηση των λειτουργιώνκαι ηευελιξία των υποδομών και του δικτύου θα επιτρέψει τη μελλοντική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων. Αναδεικνύεται έτσι ο κρίσιμος ρόλος των δικτύων διανομής ανοίγοντας το δρόμο προς την απανθρακοποίηση του τελικού ενεργειακού μίγματος συμβάλλοντας παράλληλαστην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχωνβιωσιμότητας για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Οι ισχυρές επιδόσεις τηςΕΔΑ ΘΕΣΣαντικατοπτρίζονται και στα οικονομικά της αποτελέσματα, καθώςο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 36,8 εκ. € ξεπερνώντας τον προϋπολογισμό κατά 7,9%ενώ τακέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)για το α’ εξάμηνο άγγιξαν τα 26,6 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,3% σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Τέλος, τακαθαρά κέρδη της Εταιρείας,διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκ. €., αυξημένα κατά 21,9% συγκριτικά με τα επίπεδα του προϋπολογισμού.

Ολοκληρώνοντας τη Συνεδρίαση, προγραμματίστηκε η σύγκλησητηςΤακτικής Γενικής Συνέλευσηςγια την έγκριση τηςδιάθεσης των μερισμάτωνγια τη χρήση του 2020 προς τους μετόχους.