Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΟΑΕΔ για κατάρτιση 4000 ανέργων

Πρόγραμμα συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων θα ξεκινήσει για 4.000 άνεργους νέους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 24 ετών.

 Τη συγκεκριμένη δράση υλοποιεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου», που εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέοι άνεργοι θα καταρτιστούν σε αντικείμενα του λιανικού εμπορίου.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι πωλητής λιανικής, εξωτερικός πωλητής, στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου, στέλεχος διαχείρισης αποθήκης, προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου και υπάλληλος γραφείου.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το πρόγραμμα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι και νέες οι οποίοι πληρούν τις εξής γενικές προϋποθέσεις:

  • Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).
  • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής – Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας – Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Δεν θα πρέπει να έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο – φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Σημειώνεται πως η συνολική διάρκεια της κατάρτισης που προσφέρει το πρόγραμμα είναι 380 ώρες. Από αυτές οι 120 ώρες είναι η θεωρητική κατάρτιση και οι υπόλοιπες 260 ώρες η πρακτική άσκηση. Μάλιστα, το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης φτάνει τα 5,33 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο επίδομα πρακτικής άσκησης για τους ωφελούμενους ανέργους τα 3,20 ευρώ ανά ώρα. Οι νέοι που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν πως η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ και στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τόσο οι ασφαλιστικές εισφορές όσο και λοιπές κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι άνεργοι του ΟΑΕΔ μπορούν να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής τους για τον Δ΄ Κύκλο του προγράμματος στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http: //www.eseeemporio.gr έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου. cnn.gr