Έκδοση Ψηφίσματος για τον θάνατο του Χρ. Κακούσιου από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

 

 

Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του προέδρου της Τ.Κ. Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Κακούσιου Χρήστου.

Στην Καλαμπάκα και στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας, Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία, σήμερα, την 11η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11,00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, κατόπιν της από. 11-11-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού με ένα και μοναδικό θέμα την έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του προέδρου της Τ.Κ. Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Κακούσιου Χρήστου.

 Ο Πρόεδρος αναφερόμενος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα, προκειμένου να συζητηθεί το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, για να συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον, από το Δημοτικό Συμβούλιο, και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι το θέμα είναι κατεπείγον.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, αποφάσισε  ομόφωνα ότι το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγήθηκε την έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο  θάνατο του προέδρου της Τ.Κ. Αύρας του Δήμου Καλαμπάκας κ. Κακούσιου Χρήστου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65,94 και 95 του Ν. 3852/2010.

Α  π ο φ α σ ί ζ ε  ι  (ομόφωνα)

  1. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων και των Τοπικών Συμβούλων στους οικείους του εκλιπόντος προέδρου της Τ.Κ. Αύρας κ. Κακούσιου Χρήστου.

2.Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σoρό του εκλιπόντος.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.