Νέο πρόγραμμα voucher στον τομέα του τουρισμού

8d02b7f-586x330

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση, την πρακτική άσκηση, αλλά και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, 8.000 ανέργων ηλικίας έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από
02/07/2015 και λήγει την 30/07/2015 και ώρα 23:59:59.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 Άνεργοι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών (γεννημένοι μετά την 01/01/1986)
 Eπιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να απασχολήσουν άτομα με μηδενικό κόστος για πρακτική άσκηση και διάρκειας περίπου 5 μηνών (420 ώρες). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 Επιδοτούμενη κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες – Ποσό επιδότησης: € 400,00
 Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση – Ποσό επιδότησης: € 2.058,00 για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και € 1.848,00 για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
 Συνολικά η επιδότηση είναι € 2.458,00 για τους αποφοίτους ΑΕΙ.ΤΕΙ και € 2.248,00 για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα τα ποσά συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις
 Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Αξιοποίηση εργαζόμενων για διάστημα 420 ωρών και στην επιχείρηση με μηδενικό κόστος (100% επιδότηση)
 Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δηλαδή σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε., στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Η πρακτική άσκηση θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος.
 Οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης με βάση τη Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE REV.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες
ΣΤΑΚΟΔ 08: 49, 50, 51, 52, 55, 56, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93 και 94. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης που υπάγονται στον ΣΤΑΚΟΔ 94 «Δραστηριότητες οργανώσεων» θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τον τουριστικό κλάδο.
 Εάν η επιχείρηση απασχολεί 0-4 άτομα μπορεί να λάβει 1 άτομο για πρακτική άσκηση. Εάν απασχολεί από 5 άτομα και άνω ο μέγιστος αριθμός των ασκούμενων πρακτικής άσκησης είναι
ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων
 Κοινωνική ευαισθησία στην αντιμετώπιση της ανεργίας Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΑΚΕΘ στα τηλέφωνα
2431024697, 79767 ή στην ιστοσελίδα www.aketh.gr ή να μας επισκεφτούν στις εγκαταστάσεις μας,
Φουρνονησίων 4, 42100, Τρίκαλα

.