Aπάντηση στην αναφορά Βλαχογιάννη για τα κόκκινα δάνεια της «κακής ATE»

 blaxogiannis news1

Την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας έλαβε ο Ηλίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, στην Αναφορά την οποία είχε καταθέσει στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, με θέμα «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ «ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΤΕ»».
Στην εν λόγω Αναφορά, ο κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανάλαβε για τη στήριξη των αγροτών, μέσω Τροπολογίας που κατέθεσε από κοινού με ακόμη 29 Βουλευτές της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τα «κόκκινα» δάνεια αγροτών στην «κακή ΑΤΕ», ζητά να ρυθμιστούν ευνοϊκά και τα υπόλοιπα «κόκκινα» δάνεια, όπως επισκευαστικά, καταναλωτικά, στεγαστικά κ.λ.π., συμπολιτών μας, δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη αγρότες.
Πρόκειται για δάνεια, τα οποία παρέμειναν στο «κακό- ζημιογόνο» τμήμα της Α.Τ.Ε. που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, μετά την εξαγορά από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Αφορά, μεγάλο πλήθος συμπολιτών μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθειά τους να ρυθμίσουν τα δάνειά τους στην υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ, προκειμένου να καταστούν και πάλι φορολογικά ενήμεροι.
Στην απάντηση του Υπουργού, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο:
α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ,
β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο με τις €35.000 και
γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με €270.000, εκ του οποίου ποσού, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.

Παραθέτουμε την απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Η. Βλαχογιάννης, με θέμα : «Προβλήματα Δανειοληπτών της «Υπό Ειδική Εκκαθάριση ΑΤΕ» και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα σε αυτή εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γ.Γ. Εμπορίου – Γ.Γ. Καταναλωτή, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Με τη ψήφιση του ν. 4224/2013 ορίζεται η σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προκειμένου να υπάρχει ένα ανώτατο κυβερνητικό όργανο το οποίο θα εισάγει και θα παρακολουθεί τις απαραίτητες δράσεις για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.
Κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή μιας διάταξης βασιζόμενης σε κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια η οποία παρέχει προστασία στη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών με χαμηλό και μέσο εισόδημα.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ν. 4224/2013, από 01.01.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο:
α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ,
β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο με τις €35.000 και
γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με €270.000, εκ του οποίου ποσού, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.
Η παρούσα διάταξη εισάγει ειδικές προβλέψεις για
ι) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα,
ιι) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και
ιιι) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω, για τους οποίους τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10% παρέχοντάς τους με αυτό τον τρόπο επιπλέον προστασία.
Οι οφειλέτες από τη στιγμή που λάβουν επιταγή προς εκτέλεση πρέπει να υποβάλουν στο δανειστή ή στον εκκαθαριστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο νόμο και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων του λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Ειδικά για Πιστωτικά Ιδρύματα που βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται με απόφασή της να παρέχει στον ειδικό εκκαθαριστή την ευχέρεια να συνομολογεί νέες ή πρόσθετες συμβάσεις ρυθμίσεων οφειλών, με σκοπό την ευχερέστερη διαχείριση των οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση που έχουν περιέλθει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα. Οι συμβάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την παράταση του χρόνου αποπληρωμής, τη χορήγηση προνομιακών περιόδων, τη δυνατότητα περιοδικών πληρωμών, τη μεταβολή επιτοκίου καθώς και την τυχόν έκπτωση τόκων και εξόδων απαίτησης από δάνεια σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση τα οποία έχουν περιέλθει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

.