Ζητούνται εξηγήσεις εκ μέρους των μελών του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων

Ζητούνται εξηγήσεις εκ μέρους των μελών του Συλλόγου Ηπειρωτών Τρικάλων από πρόεδρο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα σχεδόν δύο ετών ο πρόεδρος κ. Μυλωνάς Αριστείδης και το αποδεκατισμένο από έτους και πλέον, από πλευράς μελών Δ.Σ. μετά και τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις των τριών μελών του συμβουλίου, βρίσκονται σε συνεχή και αδικαιολόγητηαπραξία από πλευράς δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων, όπως και συνεχών παραλείψεων και παραβάσεων του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επί δύο χρόνια σχεδόν πλήρη διακοπή κάθε είδους επαφής και ενημέρωσης των μελών, με την απουσία έστω και κάποιων ανακοινώσεων μέσω τοπικών τύπου ή ραδιοφώνου ή κάποιων site προκειμένου τα μέλη να έχουν γνώση των ενεργειών της Διοίκησης και της πορείας του Συλλόγου. Η ως άνω κατηφορική πορεία που φθάνει μέχρι πλήρους Διοικητικής «αφάνειας» προκαλεί αν μη τι άλλο ανησυχία, θλίψη και προβληματισμό στα μέλη του μεγάλου και ιστορικού Συλλόγου μας. Ως εκ τούτου ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να απαντήσουν:

 

  • Για ποιο λόγο ο πρόεδρος ως όφειλε δεν έχει συγκαλέσει για δύο και πλέον χρόνια ουδεμία Γενική Συνέλευση και ενώ το καταστατικό ορίζει την ανά έτος σύγκλισή της; (άρθρο 24)

Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι το καλοκαίρι του 2020 με την πλήρη κατάργηση των μασκών, αλλά και ιδιαίτερα από 1ης Ιουνίου έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εκ μέρους Συλλόγων και Σωματείων συνελεύσεις, αρχαιρεσίες, όπως και κάθε άλλου είδους μαζικές εκδηλώσεις και επί απουσίας κατάλληλων διαθέσιμων χώρων (από πλευράς εμβαδού – αριθμού ατόμων) αυτές πραγματοποιήθηκαν σε κατάλληλες αίθουσες κέντρων όπως και σε ανοικτούς και υπαίθριους χώρους. Επομένως οιανδήποτε περί κορωνοϊού δικαιολογία για τηνως άνω συνεχή αναβολή τηςΓ.Σ. δεν υφίσταται.

  • Για ποιον λόγο και για διάστημα πέραν του έτους (από Ιούνιο του 2020) δεν υπήρξε η άμεση αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., της ταμία Φ.Γ. και του συμβούλου Κ.Μ. με τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντων, όπως και σαφώς ορίζει το άρθρο 16 του καταστατικού; Υπήρξε μήπως κάποια απαγορευτική διάταξη συνεδρίασης των 5 μελών του Δ.Σ. σε εμβαδό 60 τ.μ. χώρου;

Ποιος ή ποια έχει αναλάβει τα καθήκοντα της παραιτηθείσης ταμία; Ποιος χειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου; Επεστράφησαντα υπεξαιρεμένα χρήματα ή θα πληρωθούν από τις τσέπες των μελών του Συλλόγου για ακόμη μία φορά;

  • Γιατί με την ως άνω αδικαιολόγητη πράξη του προέδρου (της μη αντικατάστασης) υποχρέωσε το Δ.Σ. να λειτουργεί ως αποδεκατισμένο με πέντε μέλη αντί του 7μελούς που ορίζει το άρθρο 13 του καταστατικού;
  • Για ποιο λόγο η ελεγκτική επιτροπή μετά την έκδοση ως αρμοδία σχετικού πορίσματος (Ιανουάριος 2020) σύμφωνα με το οποίο αναφέρονταν σε εμπλοκή δύο εκ των μελών του Δ.Σ. στο θέμα της αφαίρεσης σημαντικού ποσού προερχομένου από συνδρομές μελών (σύμφωνα και με δημοσίευμα), ενώ αυτή όφειλε να προκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως αυτό προβλέπεται επί διαχειριστικών ανωμαλιών που κινδυνεύουν τα συμφέρονται του συλλόγου (άρθρο 14) ουδέν έπραξε αλλά και ουδεμία απάντηση εδόθη στο από 12.05.2020 σε σχετικό υπόμνημα του μέλους Δ.Σ. Κ. Μάρη.
  • Ο πρόεδρος κ. Μυλωνάς ενώ υπήρξε διαγραμμένος από τον Συλλόγου με απόφαση της προηγούμενης Διοίκησης, βάσει ποιας νόμιμης και προβλεπόμενης εκ του καταστατικού του Συλλόγου διαδικασίαςεπανήλθε ως μέλος αυτού;

Επίσης, ο ως άνω πρόεδροςπληροί τα προβλεπόμενα τκ του άρθρου 3 του καταστατικού σύμφωνα με το οποίο «τακτικά μέλη πρέπει να είναι οι καταγόμενοι οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον των γονέων εκ της Ηπείρου»; Επειδή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες της μη πληρότητας αυτών των στοιχείων, οφείλει να καταθέσει στο Δ.Σ. έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους οφείλει ο πρόεδρος να σταματήσει να κρατάει τον Σύλλογο «υπό ομηρία» και να συγκαλέσει άμεσα Γ. Συνέλευση διαφορετικά θα προβούμε σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.Μ.            Κ.Μ.

Π.Φ.            Γ.Μ.

Π.Ρ.

 

(Τα πλήρη ονόματα έχουν κατατεθεί στην εφημερίδα)