Yλοποίηση προγράμματος erasmus + στο τμήμα τεχνολογίας τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

olga gortsi

Σημαντική επιτυχία για το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων αποτελεί η ένταξή του στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: : «Design, Development And Pilot Testing Of Freely Accessible Online Educational Material, For A Common Group Modules Intended For «Food Science» Students», ακρωνύμιο «e-Food Science».

Βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που πλήττει τις χώρες της Ευρώπης, η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ένταξης. Το έργο αυτό έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου της Ευρώπης που προέρχονται από ιδρύματα της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης και τη βιομηχανία, με σκοπό την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας στον τομέα της Eπιστήμης και τεχνολογίας των τροφίμων στη εκπαίδευση, καθώς και τη δημιουργία και τη ανάπτυξη ενός δικτύου που θα παρέχει ευκαιρίες για τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Tο έργο αναπτύσσεται στον τομέα των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της κεντρικής δράσης Συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
H υλοποίηση του έργου αποτελεί μεγάλη επιτυχία και πρόκληση καθώς είναι ένα από τα πέντε που εγκρίθηκαν πανελλαδικά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 177.000€.
Επιστημονικά Υπεύθυνη και συντονίστρια του έργου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Δρ. Όλγα Γκορτζή*.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερα (4) ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Θεσσαλίας, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Πόρτο (Πορτογαλία), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Λεόν (Ισπανία).
Στους εταίρους περιλαμβάνεται και η Ελληνική εταιρία (SystServ) η οποία διαθέτει την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη on-line εκπαιδευτικής πλατφόρμας και ένας Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΑΝΚΑ ΑΕ), ο οποίος διαθέτει περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρίας στη διάρθρωση και την υλοποίηση έργων αειφόρου ανάπτυξης.
Αυξημένης βαρύτητας για την υλοποίηση του έργου είναι η συμμετοχή Βιομηχανιών Τροφίμων από τις συμμετέχουσες χώρες για την ανάπτυξη των μελετών περιπτώσεων (case studies) κατά την διαμόρφωση επικαιροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού απόλυτα εναρμονισμένου με τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Βιομηχανίας.
Το έργο αποσκοπεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και ανάρτηση -σε διαδραστική πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο-καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού των πιο ανταγωνιστικών πεδίων της Επιστήμης και της Τεχνολογίας Τροφίμων. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν τα λειτουργικά τρόφιμα, τα νανοτρόφιμα, τα βιολογικά, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία θα αναπτυχθούν οι παραπάνω θεματικές ενότητες είναι επίσης καινοτόμα και καθιστούν το παραγόμενο υλικό ικανό να αξιοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς αλλά και από τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων των Βιομηχανιών Τροφίμων.
Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014 και έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια.
Οι γενικοί στόχοι επικεντρώνονται στα εξής :
 Βελτίωση της ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, κατά την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων αποδοχής του εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές καθηγητές και στελέχη της βιομηχανίας) και στήριξη της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών μέσω στον τομέα της επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων.
 Προώθηση καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση με την υποστήριξη εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων, για την προώθηση της κριτικής σκέψης και χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας (διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα) ελεύθερης πρόσβασης και άλλες νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
 Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον κόσμο της Βιομηχανίας Τροφίμων.
 Βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων στους τομείς της στρατηγικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.
Τα οφέλη για την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις Θεσσαλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Τροφίμων, αλλά και την τοπική κοινωνία αναμένονται υψηλά.

*Κατά την πολυποίκιλη ερευνητική της δραστηριότητα, η κα. Γκορτζή εργάστηκε με αμοιβή σε είκοσι πέντε Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής της δραστηριότητας ασχολήθηκε με εργαστηριακές τεχνικές υψηλού επιπέδου που έχουν άμεση σχέση με την Χημεία Τροφίμων και ειδικότερα την νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της στην δημιουργία λειτουργικών τροφίμων, την διαχείριση και αξιοποίηση απόβλητων βιομηχανιών τροφίμων για την δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας, την αύξηση του χρόνου ζωής τροφίμων με προσθήκη φυσικών προϊόντων, την βελτιστοποίηση βιοδιαθεσιμότητας βιταμινών και ιχνοστοιχείων, καταλήγοντας σε πρωτότυπα αποτελέσματα τα οποία, μαζί με τα υπόλοιπα επιστημονικά θέματα που έχει ασχοληθεί πέραν της διατριβής της, ανακοινώθηκαν τόσο με δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές 44 συνολικά δημοσιεύσεις, όσο και με παρουσιάσεις εργασιών σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια, 45 συνολικά εργασίες. Το έργο της μέχρι σήμερα τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης με περισσότερες από 500 διεθνείς αναφορές (Science Citation Index, Scopus, Google Scholar).
Έχει επιβλέψει 8 μεταπτυχιακές διατριβές και συμμετέχει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 5 διδακτορικών διατριβών. Είναι μέλος της επιτροπής σύνταξης 4 διεθνών περιοδικών και αξιολογητής σε 20 διεθνή περιοδικά.

Υπηρετεί με υπευθυνότητα και συνέπεια τα τελευταία 10 έτη στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, έχοντας συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία και λειτουργία του.

.