Τροπολογία κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή για τη μονιμοποίηση των πενταετών και συμβασιούχων Πυροσβεστών

Τροπολογία για τη μονιμοποίηση των πενταετών και συμβασιούχων Πυροσβεστών κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Το ΚΚΕ τονίζοντας «τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην πυρασφάλεια της χώρας και κυρίως από την έλλειψη προσωπικού» ζητά με την τροπολογία που κατέθεσε «να εξασφαλισθούν σταθερές σχέσεις εργασίας για όλους τους πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης καθώς και για τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες».

Αναλυτικά η τροπολογία :

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Μονιμοποίηση των πενταετών και συμβασιούχων Πυροσβεστών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται παράγραφος 20 στο άρθρο 15 του νόμου 3938/2011.

Οι διευρυμένες αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως είναι οι αστικές πυρκαγιές, οι διασώσεις από τροχαία, σεισμούς, ασανσέρ, κ.λ.π., οι δασικές πυρκαγιές, η στατική πυρασφάλεια αερολιμένων και μεγάλων οδικών αξόνων, οι εκχιονισμοί οδικών δικτύων και οι αντιπλημμυρικές επεμβάσεις, σε συνδυασμό με τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στις τάξεις του, συνεπεία της κατάργησης 4.000 οργανικών θέσεων με το Νόμο 3938/2011 και των αυξανόμενων συνταξιοδοτήσεων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την άμεση κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων, που προκύπτουν για τις πραγματικές του ανάγκες σε προσωπικό.

Το πυροσβεστικό σώμα ως βασικός πυλώνας της πολιτικής προστασίας, αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια επεμβάσεών του, κυρίως σε μεγάλα δασικά συμβάντα, ανυπέρβλητα εμπόδια λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση και προστασία του δασικού πλούτου. Δασικοί δρόμοι κλείνουν και δεν γίνεται πλέον συντήρηση ή διάνοιξη νέων. Το δασικό οικοσύστημα καταστρέφεται από τις παράνομες και «νόμιμες» καταπατήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά δεν παίρνεται κανένα μέτρο φύλαξης, πρόληψης, διαχείρισης και συντήρησης των δασικών οικοσυστημάτων.

Η πυρασφάλεια της χώρας και η προστασία του δασικού μας πλούτου απαιτεί τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού προσωπικού, πολύ μεγαλύτερο από το ήδη υπάρχον μόνιμο, πενταετούς θητείας και με σύμβαση στελεχικό δυναμικό. Με δεδομένα λοιπόν τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην πυρασφάλεια της χώρας και κυρίως από την έλλειψη προσωπικού, το ΚΚΕ καταθέτει την κάτωθι τροπολογία για να εξασφαλισθούν σταθερές σχέσεις εργασίας για όλους τους πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης καθώς και για τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Στο άρθρο 15 του νόμου 3938/2011 προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

Καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νόμου 3938/2011 και αυτοδικαίως επανασυστήνονται οι καταργηθείσες με την ως άνω διάταξη οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Στις ως άνω θέσεις εντάσσονται αναδρομικά από 01/02/2017 όσοι εκ των Πυροσβεστών πενταετούς θητείας πληρούν τα κριτήρια κατάταξης σε αυτό. Όλες οι λοιπές κενές οργανικές θέσεις καλύπτονται μέσω της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων της επόμενης εξεταστικής περιόδου.

Οι ήδη υπηρετούντες πενταετούς θητείας υπάλληλοι που δεν πληρούν τα κριτήρια κατάταξης στο πυροσβεστικό σώμα, και όλοι οι με σύμβαση απασχολούμενοι κατά την αντιπυρική περίοδο πυροσβέστες καταλαμβάνουν αναδρομικά από 01/02/2017 μόνιμες οργανικές θέσεις, και σε περίπτωση έλλειψης οργανικών θέσεων συστήνονται νέες, υπαγόμενες στο υπουργείο Εσωτερικών που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία της χώρας ή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Δασική Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της. Για όλη τη μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη κάλυψη των οργανικών κενών του πυροσβεστικού σώματος από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, οι υπάλληλοι αυτοί καλύπτουν τομείς πυροπροστασίας και πρόληψης του πυροσβεστικού σώματος. Με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου απασχολούνται με τα νέα καθήκοντα πρόληψης, φύλαξης και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων καθώς και με εκχιονισμούς των οδικών δικτύων της χώρας και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

Οι προτείνοντες βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Καραθανασόπουλος Νίκος

Παφίλης Αθανάσιος

Κατσώτης Χρήστος