Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Employability and Entrepreneurship in Hospitality and IT Industry

aketh logo

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετέχει ως φορέας υποδοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Employability and Entrepreneurship in Hospitality and IT Industry” που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και συγκεκριμένα στη Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κινητικότητα 28 συμμετεχόντων από την Ρουμανία σε δύο ροές των 14 ατόμων, με στόχο την κατάρτιση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον Ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον τομέα της Πληροφορικής. Φορέας αποστολής είναι ο οργανισμός “Fundatia Professional” που εδρεύει στην πόλη Targu Mures της Ρουμανίας.

Οι αρμοδιότητες του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων των συμμετεχόντων, και την κατάρτιση και προετοιμασία τους ώστε να αναπτύξουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν.

Η κινητικότητα της 1ης ροής συμμετεχόντων πραγματοποιείται από 16/06/2015 έως και 16/07/2015.

.