Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας στην Mikulov της Τσεχίας

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην τέταρτη εταιρική συνάντηση (18-19 Φεβρουαρίου 2020) του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Erasmus+ με τίτλο “Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτών” και κωδικό σχεδίου 2018-1-TR01-KA204-059557 πραγματοποιήθηκε στην Mikulov της Τσεχίας.
Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στην Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συνεργασίες. Κατάτηδιάρκειατηςσυνάντησηςπαρουσιάστηκεη ιστοσελίδα του προγράμματος και η εκπαιδευτική πλατφόρμα του μαθήματος (Moodle). Επίσης συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων η εξέλιξη του προγράμματος και οι εναπομείναντες εργασίες πρίν την τελική συνάντηση στην Ιταλία.