Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων στο Ευρωπαικό πρόγραμμα ERASMUS+

EPAL IMG 0003

Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων, σχολείο με παράδοση στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την τρέχουσα σχολική χρονιά συμμετέχει ως εταίρος σε πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά στην δράση ΚΑ2 – CooperationandInnovationforGoodPracticesμε τίτλο “Opendoorsfornon-formaleducation”.

Στο πρόγραμμα αυτό που είναι διετούς διάρκειας, συμμετέχουν επίσης σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ρουμανία, την Πολωνία, την Λιθουανία, την Ολλανδία και την Τουρκία.

Κοινό χαρακτηριστικό των συμμετεχόντων είναι το μειωμένο κίνητρο των μαθητών τους για την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η πλειοψηφία τους προέρχεται από οικογένειες μεχαμηλόκοινωνικό υπόβαθρο (άνεργοι, μετανάστες, μειονότητες κλπ).

Προσπαθώντας λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους μαθητές μας και να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή τους, προσπαθούμε να βρούμε νέες μεθόδους διδασκαλίας που θα κάνουν την διαδικασία της μάθησης πιο ευχάριστη και ουσιαστική.

Θέλουμεοι εκπαιδευτικοίκαι οι μαθητές μαςνα επικοινωνούνμε συναδέλφους τους απότις ευρωπαϊκές χώρες, έτσιώστεναεξοικειωθούνμε διαφορετικές κουλτούρες καιτρόπους ζωήςκαινακατανοήσουν καλύτεραότιαν καιπροερχόμαστε απόδιαφορετικάεκπαιδευτικά συστήματα, έχουμεόλοιως κύριοστόχονα εκπαιδεύσουμε ανθρώπους(μαθητές, φοιτητές, ενήλικες).

Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει στόχο την καταπολέμηση τηςξενοφοβίας, του ρατσισμούκαι του κοινωνικού αποκλεισμούκαιυποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και σαν θεσμό που προάγει την διαπολιτισμικότητα.

Αφού οι μαθητέςνα γνωρίσουνο ένας τον άλλον, θαείναι πρόθυμοινα συνεργαστούν άμεσααλλά και με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με τηναπό κοινούπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Το πρώτο βήμα του προγράμματος ήταν η κατάρτιση δυο εκπαιδευτικών από κάθε συμμετέχοντα φορέα σε μη τυπικές μορφές μάθησης. Η δραστηριότητα έγινε από 30/11 – 4/12 στην πόλη Άσσεν της Ολλανδίας και υπεύθυνος για την κατάρτιση ήταν ο οργανισμός “QuarterMediation”που εδρεύει στην πόλη αυτή.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν θα δράσουν ως πολλαπλασιαστές των γνώσεων που αποκόμισαν και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του φορέα τους ώστε από κοινού να εκπονήσουν σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν κατά την τρέχουσα αλλά και την επόμενη σχολική χρονιά. Τα σχέδια αυτά θα παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης, θα αξιολογούνται και θα καταχωρούνται σαν καλές πρακτικές στον δικτυακό τόπο του προγράμματος που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν.

.