Τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών

 tyri

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών, βάσει του καν. 826/2008 της ΕΕ, και η οποία ανέρχεται σε 15,57€ ανά τόνο αποθεματοποίησης (για την κάλυψη παγίων εξόδων αποθεματοποίησης) και 0,40€ ανά τόνο ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου περιγράφονται στην αριθ. 1708/115158/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2337/30-10-2015).

Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Συνεταιριστικές Οργανώσεις που ασκούν δραστηριότητα στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτομικών προϊόντων.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η Ιανουαρίου 2016.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ (Δομοκού 5 – ΤΚ: 10445 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στο τηλέφωνο 210 8802626 (κα Κουτρή Αλεξάνδρα).

 

.