Θέση εργασίας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ζητά να καλύψει θέση

Risk Officer

Για να στελεχώσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Ο/ Η υποψήφιος της θέσης θα αναφέρεται είτε στον επικεφαλής της Μονάδας είτε στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

 1. Σκοπός Θέσης:

Η ευθύνη για την εξειδίκευση, παρακολούθηση και υλοποίηση της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, μέσα στα πλαίσια της Επιχειρησιακής Στρατηγικής που έχει χαράξει το ΔΣ και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ποσοτικοποίηση, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων και αναφορών σε θέματα τραπεζικών κινδύνων.

 1. Καθήκοντα/ Υπευθυνότητες:
 • Αναλύει, αποτιμά και αξιολογεί τους χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα.
 • Διενεργεί αναλύσεις ως προς τη δομή και διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου.
 • Διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τον κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό, επιτοκιακό, κεφαλαίων κλπ.
 • Διενεργεί μετρήσεις και ελέγχους για τεχνικές μείωσης κινδύνων.
 • Αναλύει την ποιότητα των εξασφαλίσεων και το σύστημα καταχώρησης των εξασφαλίσεων.
 • Υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο και λειτουργικό κίνδυνο.
 • Συντονίζει τις εποπτικές αναφορές σχετικά με τη μέτρηση κινδύνων.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των εκθέσεων διαχείρισης κινδύνων.
 • Ενημερώνει περιοδικά τη Διοίκηση της Τράπεζας για τα πεπραγμένα σε θέματα πιστωτικού κινδύνου.
 • Ενημερώνεται σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και συνεργάζεται με τους ανάλογους φορείς, επόπτες και ελεγκτές.
 • Συμμετέχει στα εισηγητικά δανείων.
 • Υπολογίζει την πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων της Τράπεζας.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό των Καταστημάτων σε θέματα αξιολόγησης των πιστούχων για την πιστοληπτική τους ικανότητα.
 1. Προφίλ υποψηφίου:
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ κατά προτίμηση Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Πληροφορικής (προαιρετικά)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 1. Εταιρικές παροχές:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω δ/νση:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κονδύλη 61-63 42 132 Τρίκαλα τηλ. 24310-95405

Υπόψη: Προέδρου Δ. Σ ή στο email: alappas@bankofthessalv.ar

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών.