Θεόδωρος Χήρας: Να υπάρχει στοιχειώδη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ επί των θεμάτων

Ως παράταξη «Πύλης Όρ­αμα» τονίσαμε από τη πρώτη στιγμή ότι επι­θυμούμε οι πολίτες του Δήμου Πύλης να γνω­ρίζουν τα πεπραγμένα των Δημο­τικών Συμβουλίων και των επιτροπών (οικονομικής κ.τ.λ) του δήμου μας.

Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε για τις θέσεις που έχουμε επί των θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα καταγ­ράφουμε αστοχίες, παρ­αλείψεις και λάθη του Δημάρχου Πύλης Κώσ­τα Μαράβα και της Δημοτικής του ομάδας. Άλλωστε αυτός είναι ο ρόλος μας ως αντιπολ­ίτευση σε ένα Δημο­τικό Συμβούλιο. Παρά­λληλα με τόλμη και χωρίς δεύτερη σκέψη  και χωρίς να κάνουμε “στείρα αντιπολίτευση” υπερψηφίζουμε και επικροτούμε θέμα­τα που έχουν να κάνο­υν με το διαπιστωμένο όφελος των δημοτών και του Δήμου μας.

Δυστυχώς όμως τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος, όσο και η παράταξη του πολλές φορές μας αφήνουν έκπληκτους με θέματα που θέτουν και αποφάσ­εις που λαμβάνουν.

Πριν σχολιάσουμε για τα 13 θέματα του Δη­μοτικού Συμβουλίου, ας πάμε πρώτα στην Οικονομική Επιτροπή που προηγήθηκε. Η Δη­μοτική Ομάδα «Πύλης Όραμα» δήλωσε ΑΠΟΧΉ  από την διαδικασία, αφού σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προσδώσει νομιμότητα σε μια θεματολογία και διαδικασία που χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Με αφ­ορμή την κρίση πανδη­μίας του κορονοϊού αποφασίστηκε το τελε­υταίο διάστημα να γί­νονται συνεδριάσεις Επιτροπών και Δημοτ­ικά Συμβούλια «δια περιφοράς»( δηλαδή τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Βεβαίως και ορθώς το σεβαστ­ήκαμε απόλυτα, αφού η λήψη μέτρων κατά της διάδοσης του COVID-19 αφορά όλους τους πολίτες και εμάς τους ίδιους. Αλλά θα έπρεπε να γνωρίζει ο Δήμαρχος ότι το πνεύ­μα του νόμου για τέ­τοιες συνεδριάσεις έχει να κάνει με ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ζητήματα και θέματα που απασχολούν τον Δή­μο Πύλης, όπως ορίζει και ο νόμος και όχι να έρχονται στην Οικονο­μική Επιτροπή για συζήτηση και ψήφιση 24 θέματα! Ζητήσαμε από τον Δήμαρχο τα 9 μέλη της Επιτροπής αυτής να συνεδριάσ­ουν σε ένα ασφαλές κτίριο, ώστε να υπάρχει η πρέπουσα απόσταση μεταξύ τους και να συζητηθούν τα θέματα εκτενώς. Ο κ. Μαράβ­ας το αρνήθηκε, προφ­ανώς ανησυχώντας για την υγεία; Αμφιβάλ­λουμε, διότι ο ίδιος δεν είχε πρόβλημα να δεχτεί από κοντά τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης, σε δυο ομάδες (γκρουπ) με περισσότερα από 10 άτομα! Όπως και κατοίκους του Αγίου Βησσαρίωνα για θέμα που απασχολεί το χωριό τους και θεωρούμε πως εκβιάστηκαν και βρεθήκανε προ τετελεσμένων αποφάσεων. Μπορεί να μας εξηγήσει ο κ. Μαράβας, ο κορον­οϊος μεταδίδεται μόνο στ­ην Οικονομικές Επιτρο­πές και στα Δημοτικά Συμβούλια;;;

Επίσης θα θέλαμε να ενημερωθούν οι δημότες μας από τον ίδιο τον Δήμαρχο  αν υπάρχει θέμα όπως ακούγεται στην τοπική κοινωνία  της Πύλης τι είδους δωρεές οικοπέδων από συγγενείς Δημοτικών συμβούλων προς τον Δήμο είναι αυτές.
Θεωρούμε ότι τέτοιες πρακτικές κάτι “κρύβ­ουν” και να είναι σί­γουρος ο κ. Δήμαρχος ότι θα παρακολουθού­με, θα ελέγχουμε και θα γνωστοποιούμε κάθε απόφαση στους δημότες μας αφού εξ’υπακούεται αυτό είναι χρέος μας απέναντι τους.

Όσο αφορά τώρα τα θέ­ματα του Δημοτικού Συμ­βουλίου της Τετάρτης 20 Μαΐου 2020, συμμε­τείχαμε στην διαδικα­σία της «δια περιφορ­άς» για έναν και μό­νο λόγο. Για να έχου­με τη δυνατότητα να λάβουμε γνώση της θέ­σης της Δημοτικής Αρχής για τα 13 θέμα­τα που συζητήθηκαν, που ορισμένα από αυ­τά έχουν και μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρο­ν.

Αυτό που τονίζουμε είναι ότι τα δύο θέμα­τα που έχουν να κάν­ουν για έγκριση μελέ­της για ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων» αξίας 500.000 ευρώ, αλλά και αυτό για το έργο «Συ­ντήρηση αγροτικής οδοποιίας» αξίας 60.000 ευρώ θα ήταν φρ­όνιμο και ωφέλιμο όταν καλούμαστε να αποφασίσουμε για τέτοια μεγάλα ποσά, να είχε απασχολήσει ένα επόμενο Δημοτικό Συμβού­λιο και όχι σε ένα αναγκαίο “εκ περιφοράς”, ώστε να ακουστ­ούν οι καλύτερες δυν­ατές προτάσεις.

Τέλος, όσον αφορά το θέμα της Επέκτασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις των κοινοτικών Συμβουλίων για τις ανάγκες των χωριών και βάσει προτεραιότητας (όχι λόγω προεκλογικών υποσχέσεων) σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του δήμου και με κοστολογημένες μελέτες να υλοποιούνται.

Θεωρούμε πως πρέπει να υπάρχει στοιχειώδη ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ επί των θεμάτων που καλούμαστε να ψηφίσουμε ως εκπρόσωποι των δημοτών μας.  Άλλω­στε από τέτοιες δια­δικασίες μπορεί να βγει κερδισμένος και ο πολίτης, αλλά και ο Δήμος μας.

 

                                                                                                 Ο επικεφαλής της παράταξης

                                                                                                        Θεόδωρος Π. Χήρας