Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Τρικκαίων

dimotiko symboulio trik

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 25/06/2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

1. Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού φωτισμού, σε επιλεγμένες Δημοτικές οδούς και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε Δημοτικά κτήρια, στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA

2. Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των κεφαλών των φωτιστικών σωμάτων τα οποία κείνται επί των κολώνων φωτισμού σε επιλεγμένες δημοτικές οδούς, κοινόχρηστους χώρους και σε δημοτικά κτίρια, όπως αυτά περιγράφονται στην εγκριθείσα πρόταση επένδυσης στα πλαίσια του προγράμματος JESSICA”

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

4. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους δήμους σύμφωνα με τα άρθρα 1-17 του Ν. 4321/2015

5. Έγκριση επιστροφής ποσού 146,14 € στην εταιρεία Εναρμόνιση Α.Ε. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, λόγω λανθασμένης χρέωσης Δημοτικών Τελών-Φόρου και ΤΑΠ.

6. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων

7. Πρόωρη λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ Διαλεκτού στη θέση «Παλαιόμυλος» επιφάνειας 13,00 στρεμμάτων και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.

8. Έγκριση εκμίσθωσης (παραχώρηση με τίμημα), δημοτικής κοιν. έκτασης που βρίσκεται στη θέση “Πλατάνια” της Τ.Κ. Προδρόμου, για αγροτική χρήση (γεωργική-κτηνοτροφική).

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD)» και Ορισμός « Τριμελής Επιτροπής Παραλαβής» για την παραλαβή των τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρόσκληση Δ23/οικ. 25416/1618 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

10. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Διαδραστικού Χώρου με Θέμα την Προβολή του Έργου του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στην Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013», έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ- ΦΑΥ του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.- ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

11. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή Ποδηλατικής Διαδρομής στην Αγροτική Ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων- Σύνδεση του δάσους Φωτάδας με τον υγρότοπο στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013», έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ-ΦΑΥ του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.- ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.

12. ‘Εγκριση Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. του έργου “Κατασκευή δημόσιων WC & αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Τσιτσάνη”

13. ‘Εγκριση Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. του έργου “Αποπεράτωση ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας & Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Παλαιοπύργου”

14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων»

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ»

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Ζαγορίτη στην Τοπική Κοινότητα Αγρελιάς της Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου»

17. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16»

18. Έγκριση Μελέτης ανακατασκευής δαπέδου κεντρικής σιδηράς γέφυρας οδού Ασκληπιού & ανάδειξης κιγκλιδωμάτων αυτής.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

19. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση ποσού 2.214,00 € για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της Εβδομάδας Μουσικής και Τέχνης

20. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων

21. «Ανάκληση της αριθμ. 133/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την παραχώρηση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΕΠΥΕΛ για επτά έτη στον Δήμο Τρικκαίων, με αντάλλαγμα»

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

22. Έγκριση της αρίθ. 83/2015 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Γνωμοδότηση για την κατασκευή κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND-ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.”

23. Έγκριση της αρίθ. 82/2015 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα “Μονοδρομήσεις σε οδούς της πόλης”

24. Κατ’ αρχήν απόφαση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων περί μετονομασίας της οδού «Απόλλωνος» σε «Άρη Βελουχιώτη».

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

25. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών

26. Έγκριση επιβολής προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση

27. Αλλαγή κατηγορίας επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών

28. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών

Γενικά

29. Ορισμός μελών για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και την εκπροσώπηση του Δήμου Τρικκαίων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “Δημοτικά Σφαγεία Τρικάλων Α.Ε.”.

30. Προγραμματισμός εκδήλωσης για απονομή τιμητικής πλακέτας σε εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Συλλόγου Τρικάλων.

31. Μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 9/6/2015.

32. Μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 4/6/2015.

33. Μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στην Αθήνα στις 27/5/2015..

34. Μετακίνηση του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στη Λάρισα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12/6/2015.

35. Μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κυρίτση Χρυσόστομου στη Λάρισα στις 11/6/2015.

36. Μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Κωτούλα Ιωάννη στη Λάρισα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12/6/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΑΡΔΑΣ ΔΗΜ. ΜΙΧΑΗΛ

.