Συνεδριάζει την Δευτέρα «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

dhmarxeio_copy

Συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011 και ώρα 6,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.

 1. Περί επικύρωσης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Αναβάθμιση και υποστήριξη των υπηρεσιών του Οργανισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Τρικκαίων (ΟΒΣΔΤ) με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και ορισμός του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» ως καθολικός διάδοχος αυτής.
 2. Περί ορισμού επιτροπής για την επιλογή νηπίων για το σχολικό έτος 2011-2012.
 3. Περί διαγραφής νηπίων.  
 4. Περί έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτης του ΤΕΙ Βρεφονηπιακών Ιωαννίνων.
 5. Περί έγκρισης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κ.Φ.Α. του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 1. Περί έγκρισης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/κού του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»  

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 1. Περί έγκρισης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αθλητισμού – Πολιτισμού του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 1. Περί α΄       αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» οικ. Έτους 2011.  
 1.  Περί τροποποίησης της αριθμ. 23/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.«Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» « Εξουσιοδότηση του Προέδρου, του ταμία και του αναπληρωτή-βοηθού ταμία του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. ¨ΟΑΣΚΛΗΠΙΟΣ¨ για καταθέσεις και αναλήψεις των οικονομικών διαθέσιμων του νέου ν.π.δ.δ..» 
 2. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης διαφόρων δαπανών και παροχής υπηρεσιών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.   «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» . 
 1. Περί έγκρισης ψήφισης πιστώσεων και       δέσμευση ποσών διαφόρων  δαπανών       και παροχής υπηρεσιών   των       Διευθύνσεων       Διοικητικού,   Πολιτισμού – Αθλητισμού &   Κοινωνικής Φροντίδας – Αλληλεγγύης του   Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. « Ο Ασκληπιός