Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων σας καλεί να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, την 31η Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα  1ο: Έγκριση πρακτικών (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γενικός  Γραμματέας Κυνηγετικού

Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα  2ο: Οικονομικά Θέματα – Εγκρίσεις Δαπανών (Εισηγητής Λάμπρος Παπαευθυμίου, Τα-

μίας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα  3ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στην Ζ’ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για ορισμό

υπευθύνου, για τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες που είναι τοποθετημένοι στον

Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων, με το νόμιμο αναπληρωτή του. (Εισηγητής Σταύρος

Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα  4ο: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή λαχειοφόρου για την οικονομική ενίσχυση του Συλ-

λόγου (Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα  5ο: Λήψη απόφασης για διάθεση αυτοκινήτου του Συλλόγου για συμμετοχή στη διαδι-

κασία υλοποίησης της μελέτης για επανεγκατάσταση της πεδινής πέρδικας. (Ειση-

γητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα  6ο: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορι-

κών-Ορεινών Δραστηριοτήτων. (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γεν. Γραμματέας του

Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα  7ο: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

(Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γεν. Γραμματέας του Κυνηγετικού Συλλόγου

Τρικάλων).

Θέμα  8ο: Λήψη απόφασης για ορισμό υπευθύνων για την συντήρηση και καλή λειτουργία

των αυτοκινήτων του Συλλόγου. (Εισηγητής Αθανάσιος Τίγκας, Κοσμήτορας του Κυ-

νηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση υπερωριών στην Γραμματέα του Συλλόγου.

(Εισηγητής Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για ανάρτηση των πρακτικών του Δ.Σ. στην ιστοσελίδα του

Συλλόγου μετά την αναβάθμισή της. (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γεν.Γραμματέας

του κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για ανάθεση αναμόρφωσης της ιστοσελίδας του Συλλόγου.

(Εισηγητής Σταύρος   Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για χορήγη-

ση ποτίστρων και πινακίδων σήμανσης. (Εισηγητής Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος

του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, υπεύθυνος για το στρατηγικό

σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία).

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στη Ζ΄ Κ.Ο.Θ. & Ν. Σποράδων για τη δημι-

ουργία χώρου αναψυχής. (Εισηγητής Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του

Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και

την κυνηγετική αειφορία).

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης για προμήθεια ορτυκιών. (Εισηγητής Απόστολος Μεσιακάρης,

Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων, υπεύθυνος για το

στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία).

Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για προμήθεια τροφής για νεοσσούς φασιανούς και αποστολή

στα δημόσια εκτροφεία Σερρών και Νάουσας. (Εισηγητής Σταύρος   Τραγάνης,

Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης για διενέργεια έκτακτου service και ελέγχου των αυτοκινήτων του

Συλλόγου.(Εισηγητής Αθανάσιος Τίγκας, Κοσμήτορας Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης για τήρηση μαγνητοφώνησης των πρακτικών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου. (Εισηγητής Βάϊος Αναγνώστου, Γεν.Γραμματέας του κυνηγετικού Συλλόγου

Τρικάλων).

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης περί ένταξης στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ,

των προξενούμενων ζημιών στις καλλιέργειες από τους αγριόχοιρους. (Εισηγητής

Σταύρος   Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 19ο: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία εκτροφείου πεδινής πέρδικας. (Εισηγητής

Απόστολος Μεσιακάρης, Μέλος του Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων,

υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κυνηγετική αειφορία).

Θέμα 20ο: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (Εισηγητής

Σταύρος Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

Θέμα 21ο: Ενημέρωση επί επειγόντων θεμάτων και θεμάτων επικαιρότητας. (Εισηγητής

Σταύρος   Τραγάνης, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ  Θ.  ΤΡΑΓΑΝΗΣ