Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Τρικκαίων

∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Τρικκαίων στις 12/11/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Γενικά
1. Αίτηµα της Λαϊκής Συσπείρωσης Τρικάλων περί συζήτησης της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για τη λειτουργία και τον διορισµό ∆.Σ. του ΚΕΘΕΑ.
2. Ορισµός δύο δηµοτικών συµβούλων για το συντονιστικό τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής
Προστασίας
3. Ορισµός δηµοτικού συµβούλου του ∆ήµου Τρικκαίων, που θα τον εκπροσωπεί ως Γραµµατέας στο ∆.Σ.
του Κέντρου Κοινωνικής Παρέµβασης Τρικάλων, καθώς και του νόµιµου αναπληρωτή αυτού, για τη διετία 2019-2020, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδρυτικού καταστατικού του.

Νοµικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

4. Έγκριση της αριθ. 178/2019 απόφασης ∆ΕΥΑ Τρικάλων µε θέµα: Επέκταση κοινωνικών τιµολογίων της ∆ΕΥΑΤ
5. Έγκριση 1ης αναµόρφωσης προυπολογισµού 2019 του ΝΠ∆∆ “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.
6. Έγκριση της µε αριθµό 18/2019 απόφασης του ∆.Σ. για τον Κανονισµό παραχώρησης χώρων
πολιτιστικού ενδιαφέροντος & εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ».
7. Συζήτηση περί του Προϋπολογισµού του Μύλου των Ξωτικών 2019 – 2020 και ανάθεσης σχεδιασµού και λειτουργίας του θεµατικού πάρκου του ∆ήµου Τρικκαίων , ο Μύλος των Ξωτικών 2019 – 2020 στην e-Trikala A.E.» ∆/νσης Παιδείας – Πολιτισµού & Αθλητισµού
8. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώµης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταστροφή αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
9. Έγκριση της υπ’ αριθµ. 101/2019 απόφασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Τροποποίηση – συµπλήρωση της αριθµ. 565/2016 Α.∆.Σ. µε θέµα: «Έγκριση ενιαίου κανονισµού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Τρικκαίων»

Επιτροπών (Οικονοµική – Ποιότητα Ζωής-Ονοµατοθεσίας)
10. Έγκριση της αριθ. 144/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:∆ιατήρηση ή αποµάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου και κατάργηση θέσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (στη νησίδα)
11. Έγκριση της αριθ. 147/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα: Συµψηφισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, λόγω µη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήµα, για τις ιδιοκτησίες, στο Ο.Τ.Γ1225, µε Κ.Α. 1304020 & 1304022, των κ.κ. Βαϊας Νταλαµπάκου του Νικολάου και Κων/νας Βασιλείου του Νικολάου αντίστοιχα, στην Πολεοδοµική Ενότητα « ∆εξιά οδού Καλαµπάκας ».
12. Έγκριση της αριθ. 148/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Συµβιβαστική αποζηµίωση του ∆ήµου Τρικκαίων για προσκύρωση ∆ηµοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία ∆ήµητρας Ψύχου του Βασιλείου, στην περιοχή Αγία Μονή Ι.
13. Έγκριση της αριθ. 149/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Συµβιβαστική αποζηµίωση του ∆ήµου Τρικκαίων για Προσκύρωση δηµοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Γεωργίου Χασαλεύρη του Νικολάου, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαµπάκας
14. Έγκριση της αριθ. 150/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα: Συµβιβαστική αποζηµίωση του ∆ήµου Τρικκαίων για προσκύρωση δηµοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μαρίας Τέγου, συζ.Ευαγγέλου, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαµπάκας
15. Έγκριση της αριθ. 151/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Καθορισµός νέας Αστικής Γραµµής Λεωφορείων (διαδροµής) που συνδέει το κέντρο της πόλης µε τις εγκαταστάσεις του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και των αντίστοιχων στάσεων του ∆ήµου Τρικκαίων
16. Έγκριση της αριθ.155/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Συµβιβαστική αποζηµίωση ιδιοκτησίας Άγη & Φωτεινής Ρακοπούλου στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαµπάκας
17. Έγκριση της αριθ. 156/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών
18. Έγκριση της αριθ. 157/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Έγκριση κυκλοφοριακών παρεµβάσεων για την διευθέτηση της τοπικής κυκλοφορίας και της στάθµευσης στοΒαρούσι
19. Έγκριση της αριθ.158/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Έγκριση τοποθέτησης ρυθµιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP), στους οικισµούς«Μέλιγο», «Αµµουδιά», «Κάτω Ελάτη», της Κοινότητας Κάτω Ελάτης, της ∆ηµοτικής ΕνότηταςΚαλλιδένδρου, του ∆ήµου Τρικκαίων
20. Έγκριση της αριθ. 159/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τρικκαίων µε θέµα:Εξέταση αίτησης της κ. Κουτή Ειρήνης του Κων/νου , περί αποζηµίωσης για την ιδιοκτησία της , στηνπεριοχή Γέφυρα Πάσχου – τµήµα ΙΙ∆/νση Πολεοδοµίας
21. Έγκριση υποβολής αιτήµατος, προς την Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου, για την τροποποίηση του
παραχωρητηρίου, που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης του δηµοσίου ακινήτου µε ΑΒΚ 87 (αρ.οικοπέδου 213, Ο.Τ. 59), το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ∆ιαλεκτού, της ∆ηµοτικής Ενότητας Φαλώρειας, του ∆ήµου Τρικκαίων.

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
22. Αποδοχή της υπ’ αρίθµ. 3812/17-10-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Eνεργειακή
αναβάθµιση 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τρικάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020»
23. Αποδοχή της υπ’ αρίθµ. 3811/17-10-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Eνεργειακή
αναβάθµιση κτηρίου Επιµελητηρίου Τρικάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας 2014-2020»
24. Αποδοχή της υπ’ αρίθµ. 9511/24-10-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Αποκατάσταση, αναβάθµιση & εκσυγχρονισµός του Ιστορικού ∆ιατηρητέου Μνηµείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων και µετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών ∆ηµιουργών» στο Ε.Π «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
25. Λήψη απόφασης περί «Αλλαγής τίτλου υπηρεσίας»
26. 2η Κατανοµή της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης δόσης ΣΑΤΑ 2018
27. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων
28. 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος Έργων και Μελετών έτους 2019 του ∆ήµου Τρικκαίων
29. Τροποποίηση εν µέρει της αρίθ. 434/2019 Α∆Σ µε θέµα: “ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 980.900,00€ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 30292/19-4-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ”ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ”
30. Κατανοµή του ποσού των 55.000,00€ µε το οποίο χρηµατοδοτείται ο ∆ήµος Τρικκαίων, σύµφωνα µε την αρίθ. 4122/21-1-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055)
31. Συγκρότησης Επιτροπής Ονοµατοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών του ∆ήµου Τρικκαίων»
Αυτοτελές Τµήµα Έξυπνης Πόλης (smart city)
32. Έγκριση έκθεσης παροχής σύµφωνης γνώµης Επιτροπής παρ. 6, άρθ. 199, Ν.3463/2006, για την καταστροφή µηχανογραφικού εξοπλισµού
33. Έγκριση σύναψης ανασυνταχθείσας Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Τρικκαίων και
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (ΠΘ) και των όρων αυτής, µε αντικείµενο την ανάληψη από το ∆ήµο Τρικκαίων για λογαριασµό του ΠΘ, των διαδικασιών επίτευξης µελετητικής ωριµότητας, προπαρασκευής, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισµού δηµοπράτησης και επίβλεψη της κατασκευής, του ενταγµένου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΠΘ έργου, µε τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΆΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ». Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ήµαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της.
34. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 300/2019 Απόφασης του ∆Σ περί συµµετοχής του ∆ήµου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τα Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών -ERTICO-ITS Europe , ως προς το κόστος και τη διάρκεια συµµετοχής ’ ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας
35. Συµµετοχή του ∆ήµου Τρικκαίων στη δράση µε τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε κωδικό 076 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3849 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
36. Έγκριση 1ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούµενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθµούς, Α΄, Β΄, ∆΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώµατος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων,Ουράνιο Τόξο Πρίνους, Αερόστατο, Βαλτινού, Παραµυθούπολη και Ηλιαχτίδα, του ∆ήµου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020»
37. Έγκριση (1η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούµενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
38. Έγκριση 2ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούµενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθµούς του ∆ήµου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020
39. Ορισµός άµισθων επιτροπών στα παραρτήµατα ΚΑΠΗ του Τµήµατος Μέριµνας Τρίτης Ηλικίας της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου Τρικκαίων.

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
40. Απ’ ευθείας ανάθεση µέσω της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, για την οµάδα Β΄ της υπ’ αριθµ. 16542/6-6-2019 ∆ιακήρυξης µε τίτλο «Προµήθεια έτοιµου φαγητού {Οµάδα Α: σίτιση µαθητών µουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2019-2020 και Οµάδα Β: σίτιση ωφελουµένωντου ΚΗΦΗ, έτους 2020}».
41. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήµατος «Αλεξάνδρας χας
Χρ.Παληχώρη» υπέρ ∆ήµου Τρικκαίων έτους 2020.
42. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήµατος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ ∆ήµου Τρικκαίων έτους 2020.
43. Ορισµός νοµίµων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασµού του Κληροδοτήµατος Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη, υπογραφή της “Σύµβασης Χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικήςwinbank” µε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών µέσω του παραπάνω Συστήµατος.
44. Ορισµός νοµίµων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασµού του Κληροδοτήµατος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, υπογραφή της “Σύµβασης Χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” µε την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών µέσω του παραπάνω Συστήµατος.
45. Παράταση σύµβασης µίσθωσης του δηµοτικού καταστήµατος (ισόγεια αίθουσα –τµήµα του δηµοτικού καταστήµατος) επιφάνειας 15 τ.µ που βρίσκεται στην Τ.Κ Γοργογυρίου της ∆.Ε Κόζιακα.
∆/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
46. Γνωµοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
47. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιµετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
48. Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,για τις ∆οµές Φιλοξενίας Βρεφών και Νηπίων του ∆ήµου Τρικκαίων στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
49. Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»