Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19″,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην «δια περιφοράς»τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις είκοσι (20) Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 14.00 και ώρα λήξης 16.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Αποδοχή Β’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
 2. Αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.
 4. Β΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
 5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2020.
 6. Τροποποίηση προϋπολογισμούτου Δήμου, οικ. έτους 2020.
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εξώδικο χειρισμό υπόθεσης του Δήμου.
 8. Εισήγηση για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Ληξιαρχείου Δήμου Πύλης.
 9. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2020.
 10. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2020.
 11. Εξέταση αιτήματοςΜπουρλιού Μαρίας σχετικά με έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
 12. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων».
 13. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ