Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ. Πύλης

Tακτική συνεδρίαση,  θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, στις είκοσι εννιά (29) Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του δήμου ΠΥΛΗΣ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διόρθωση της αριθμ. 192/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
 2. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, που αφορά τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).
 3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
 5. Έγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2020.
 6. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2021, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 7. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2021, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 8. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2021, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 9. Έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος στην εταιρεία ΚΟΡΥΦΗ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
 10. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.
 11. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.
 12. Έγκριση εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πύλης.
 13. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
 14. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
 15. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου καθώς και αγοράς ή μίσθωσης από το Δήμο πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους.
 16. Λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δυτικής Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020.
 17. Ρύθμιση οφειλών – μείωση μισθωμάτων κυλικείων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.
 18. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Βροντερού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ