Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τρικκαίων

dhmarxeio_copy

Συνεδριάζει την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011 στις 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Ολοκληρωμένη Πρόταση για την κίνηση με

ποδήλατο στην πόλη και για την κατασκευή ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων» της δημοτικής παράταξης «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.Εγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011

3.Επιστροφή ποσού 300€ στην Nona Euglena ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

 

4. Έγκριση επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων   χορήγησης   αδειών ανέγερσης-ανακαίνισης   οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης

5.Συμψηφισμός δικαιωμάτων & υποχρεώσεων από και προς τον ΟΤΑ λόγω πράξης επιβολής

εισφοράς σε  χρήμα και οφειλής λόγω αποζημιώσεως της ιδιοκτησίας Μπρέλλα Γεωργίου του

Λεωνίδα στην περιοχή  Γέφυρα Πάσχου ΙΙ( επιστροφή ποσού 1050,33€)

 6.Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7.Εγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Δημοτική Ενότητα Φαλώρειας

8.Εγκριση διάθεσης και ψήφισης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τοπική κοινότητα Ράξας

9.Εγκριση   διάθεσης και ψήφισης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τοπική κοινότητα Βαλτινού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10.Λήψη απόφασης για τη σύσταση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό     Σημείο   Επαφής(ΚΟΣΕ)»

11.Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑμεΑ Δήμου Τρικκαίων» στην πρόσκληση 041 του Ε.Π.Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013.

 12.Εγκριση Αποδοχής της υπ’αριθμ.7123/04-08-2009 Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο «Υπογείωση τμημάτων επιφανειακού Αρδευτικού Δικτύου Δ.Παραληθαίων» στο Μέτρο 3.2.1. του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,καθώς και των υπ’αριθμ.1551/30-03-2010 και 5046/06-08-2010 αποφάσεων τροποποίηση της αλλά και αποδοχής της πίστωσης και των όρων που αναλυτικά αναφέρονται σ’αυτές.

13.Εγκριση υποβολής του Δήμου Τρικκαίων στο πρόγραμμα με τίτλο   «Αστικές Βιοκλιματικές Αναπλάσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής».

14.Εγκριση Αποδοχής της απόφασης ένταξης της πράξης «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων στο Δήμο Τρικκαίων» στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και στην έγκριση διεξαγωγής Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού.

15.Εγκριση ανανέωσης συνδρομής Εφημερίδων, περιοδικών, & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το έτος 2011-

16.Εγκριση μεταβίβασης των τηλεπικοινωνιακών γραμμών της εταιρείας VODAFONE.

17.Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «« Ανάδειξη της περί των τειχών του κάστρου της πόλης

περιοχής » στην Πρόσκληση 045 με Δράση: «Ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς και χώρων με

ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-

2013» της Περιφέρειας Θεσσαλίας με Άξονα Προτεραιότητας 4: Αειφόρος ανάπτυξη και

ποιότητα ζωής Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΊΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

18. Tροποποίηση της υπ. αριθ. 400/2010 ΑΔΣ προς την εξουσιοδότηση Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19 Έγκριση έκθεσης   εσόδων-εξόδων Α΄ & Β΄ τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

20.Εγκριση της αριθμ.22/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Αποκατάσταση ιδιοκτησίας Πέτρου Πολύζου στην Πολεοδομική Ενότητα Σαράγια».

 21.Εγκριση της αριθμ.101/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Λάζου Βασιλείου, Ευσταθίας και Αικατερίνης, στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπάκας».

 22.Εγκριση της αριθμ.19/11 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης Σχεδίου Διανομής του οικισμού Κρηνίτσας του Δήμου Τρικκαίων»

23.Εγκριση της αριθμ.111/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων από την ιδιοκτησία Γιαννούλα Κωνσταντινιάς του Κων/νου στην περιοχή Γ. Πάσχου-τμήμα ΙΙ για προσκύρωση δημοτικής έκτασης».

24.Εγκριση της αριθμ.112/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Χρηματικής αποζημίωσης ιδιοκτησίας Μπερντέ Χρήστου του Αντωνίου στην Πολεοδομική Ενότητα Δεξιά οδού Καλαμπάκας».

25.Εγκριση της αριθμ.113/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων περι «Ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Βασιλικής Γρηγορίου Ζιάκα,χας Γεωργίου Ταμπουρά, επι της οδού Ελληνικού Στρατού, στο Ο.Τ.309»

26 Εξέταση αίτησης της επιχείρησης ΠΡΟΒΟΛΗexpo περί   παραχώρησης χώρου για την λειτουργία   της Εμπορικής έκθεσης «14ο Επιχειρηματικό Πανόραμα Τρίκαλα 2011»

27.Λήψη απόφασης επί ιδιοκτησιακού καθεστώτος οικοπέδου 1015Α (Χώρος Αστυνομίας).  

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

28   Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων.

29.Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης, σύμφωνα με την αριθμ  28/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής .Κοινότητας .Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

30.Λήψη απόφασης επί της αριθμ.7/2011 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων, περί «Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

31.Εγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Μ. Κεφαλόβρυσο» του πρώην Δήμου Tρικκαίων

32.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Αξιοποίησης Παλαιών Αποθηκών στο Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου»

33.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση κερκίδων Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων»

34.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πολιτιστικό   Κέντρο Αγ.Μονής»

35.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Παληοκάστρου» του Δήμου Τρικκαίων

36.Eγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής     του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Εστιαιώτιδας»

37 Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

38.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Εστιαιώτιδας» του πρώην Δήμου Εστιαιώτιδας .

 39.‘Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2010-2011»

40.Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο «Περιβαλλοντική παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή παλαιών φυλακών Τρικάλων-Σύνδεση με ποταμό Ληθαίο»

41.Αποδοχή και έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/10-6-2011 απόφασης του Δ.Σ. – ΟΕΚ που αντικαθιστά προηγούμενη απόφαση, την αριθμ. 29/2010, η οποία αφορούσε την σύναψη σύμβασης με το Δήμο Τρικκαίων για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του οικισμού του Ο.Ε.Κ. ΤΡΙΚΑΛΑ VI (ΣΩΤΗΡΑ)»

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΔΕΚΑ»ΤΡΙΚΑΛΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

42.Λήψη απόφασης για αποζημίωση Προέδρου & Μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης   «ΔΕΚΑ» Τρικάλων

43Εγκριση και ψήφιση του Κανονισμού Οργάνωσης Εσωτερικών Υπηρεσιών της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων.

44.Εγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων.

45.Εγκριση & ψήφιση Ισολογισμού-Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 και έκθεσης Πεπραγμένων της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων

46Έγκριση κανονισμού προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων

47 Τροποποίηση εν μέρει της υπ. αριθμ.85/2010 ΑΔΣ , στο μέρος που αφορά το CINECAFE

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

48.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας ομάδας άρδευσης Πλατάνου.