Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

mpardas papastergiou

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 13/10/2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ & ώρα 20:00 για συζήτηση & λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων

2. Υποβολή νέου αιτήματος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μέχρι ένα ( 1 ) έτος στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων.

3. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

4. Aπ’ ευθείας ανάθεση για τη διαχείριση, παρακολούθηση των υλοποιημένων έργων Γ΄ΚΠΣ και την υλοποίηση του προγράμματος «Δημοσθένη» του Δήμου Τρικκαίων.

5. Aπ’ ευθείας ανάθεση για την τεχνική υποστήριξη των δομών του Δήμου σε επίπεδο (it support), την αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη του ασύρματου δικτύου internet και του δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Τρικκαίων.

6. Ορισμός υπολόγου για το έργο με τίτλο «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Ενίσχυσης της Διαφάνειας και Συμμετοχής του Πολίτη σε Διαδημοτικό Επίπεδο» που έχει ενταχθεί στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

7. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου

9. Εξέταση αίτησης του αναδόχου, για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές Σχολικών Κτιρίων (2010-2011)»

10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16»

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ»

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

14. Κατανομή υπολοίπου 1ης δόσης ΣΑΤΑ 2015

15. 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

16. Έγκριση της 456/2015 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Τρικκαίων «11η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».

17. Έγκριση της αριθ. 439/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση περιεχομένου αγωγής του Δήμου Τρικκαίων».

18. Έγκριση της αριθ. 440/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση περιεχομένου αγωγής του Δήμου Τρικκαίων».

19. Έγκριση της αριθ.181/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στο Τ.Δ. Λιόπρασου».

20. Έγκριση της αριθ. 182/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην Τ.Κ. Παλαιοπύργου

21. Έγκριση της αριθ. 183/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στον οικισμό Αρδανίου

22. Έγκριση της αριθ. 184/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εξέταση της υπ’ αριθμ. 182/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: Χωροθέτηση νέας πιάτσας ΤΑΧΙ».

23. Έγκριση της αριθ. 186/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της υπ’ αριθμ. 195/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων».

24. Έγκριση της αριθ. 187/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της υπ’ αριθμ. 46/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: Αίτηση του Συνδέσμου Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Τρικάλων για παραχώρηση δημοτικού χώρου για την ανέγερση Ηρώου Πεσόντων Αστυνομικών».

Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

25. Εξέταση αιτημάτων μείωσης τιμής μονάδας προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων, στο Ο.Τ.1033, επί της οδού Μυροφύλλου, στα Σεισμόπληκτα

26. «Εξέταση των υπ’ αριθμ. 34112/25-06-2015, 49751/14-09-2015 και 51890/21-09-2015 αιτήσεων της κας Θεοδώρας Σταμάτη-Καλλιάρα του Γεωργίου, περί ανταλλαγής κτηματικής έκτασης»

27. Έγκριση της επικαιροποίησης- τροποποίησης της αριθ. 40/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Τρικκαίων

28. Έγκριση της επικαιροποίησης- τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 38/2011 και 532/2011 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

29. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2015

30. Έγκριση εκμίσθωσης (παραχώρηση με τίμημα) δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη θέση Αστράγαλος στην Τοπική Κοινότητα Ζηλευτής για αγροτική χρήση (γεωργική – κτηνοτροφική)

31. Διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Δεξιά οδού Καλαμπάκας.

32. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

33. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 205/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: «Λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος και εκ νέου εκμίσθωση αυτού».

34. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, προϋπ/σμού συνολικής δαπάνης 38.770,17 € συμπ/νου του ΦΠΑ.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

35. Ορισμός μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τρικάλων, λόγω παραίτησης

36. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων, του Δήμου Βόλου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. «e-Trikala A.E.» για εγκατάσταση δικτύου ασύρματης πρόσβασης και υλοποίηση προγράμματος συντονισμού – λειτουργίας υπηρεσιών του δήμου Βόλου (πρόγραμμα Δημοσθένης)

Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας

37. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

38. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου σαράντα – πέντε (45) ηλεκτρονικών υπολογιστών» στον Λουλέ Γεώργιο του Παναγιώτη ως υπεύθυνο υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της εταιρείας «Καραούλας-Λουλές-Σκρέτας-Χαιρόπουλος Ο.Ε.» μέσα σε κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου 27

39. Αλλαγή κατηγορίας σε επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών

40. Προσθήκη κατηγορίας σε επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

41. Έγκριση διαγραφής παιδιού στο ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2014-2015.

42. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων Συλλόγων Τρικάλων και της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, για παραχωρήσεις χώρων του A΄ ΚΑΠΗ και E΄ ΚΑΠΗ, όπως αυτά αναφέρονται στα αιτήματα με αρ. πρωτ.: 31886/17-6-2015, 45777/26-8-2015, 48460/08-9-2015, 48486/8-9-2015, 48858/9-9-2015, 51917/21-9-2015, 52889/24-9-2015 και 54444/29-9-2015.

43. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή στη 2η Συνάντηση στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ¨Supporting Policy and Action for Active Environments / SPAcE¨- Πολιτική Στήριξης και Δράσης για ένα Ενεργό Περιβάλλον

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού

44. Παραχώρηση χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων

45. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων-δράσεων του τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων

46. Έγκριση χορήγησης – ανανέωσης Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου για το σχολικό έτος 2015-2016

47. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Α και Β βαθμίδας

Γενικά

48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών και λοιπών εκδηλώσεων για το υπόλοιπο του έτους 2015.

49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων, με τις πόλεις που έχει αδελφοποιηθεί, για το υπόλοιπο του έτους 2015.

50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία έκτακτης επίσκεψης αντιπροσωπείας της αδελφοποιημένης πόλης Castrop Rauxel της Γερμανίας στην πόλη μας από πέντε (5) έως επτά (7) Οκτωβρίου 2015

51. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ. Δημήτρη Παπαστεργίου εκτός έδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ

.