Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τρικκαίων

 oikonomiki_epitropi

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Παράταση χρόνου απόδοσης του με αριθμ. 691/26-8-2011 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
  2. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού για αμοιβή παράστασης δικηγόρων.
  3. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 15.000,00€ για την προμήθεια λογισμικού (από αναβολή).
  4. Άσκηση αιτήσεως ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της αριθμ. 1021/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων.
  5. Άσκηση αιτήσεως ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της αριθμ. 1022/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων.
  6. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της αριθμ. 82/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων.
  7. Τροποποίηση των αριθμ. 394/2011 & 395/2011 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής των δημοπρασιών.
  8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 369.000,00€ (με ΦΠΑ).