Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τρικκαίων

stoyrnaras-525_thumb_medium500_0

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 14.302,24€ για αποζημίωση με συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, βάσει της αριθμ. 86ης διορθωτικής πράξης εφαρμογής στην περιοχή Αγίας Μονής.
 2. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 15.000,00€ για την προμήθεια λογισμικού(από αναβολή).
 3. Ψήφιση πίστωσης 4.400,00€ για την δαπάνη των εργασιών (περισυλλογή, μέριμνα και υιοθεσία ή επανένταξη) για την υλοποίηση μέρους του Προγράμματος Αντιμετώπισης Αδέσποτων Σκύλων, στο Δήμο Τρικκαίων, για το οικονομικό έτος 2010.
 4. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 20.000,00€ για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ).
 5. Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σχολ. έτους 2011-2012.
 6. Καταχώριση απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου – Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.
 7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης έκτασης 100 στρ. στη θέση «ΚΛΑΧΟΠΗΓΑΔΟ» στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
 8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου 12,00στρ. στη θέση Ποταμιά-Παλιόμυλος της Τ.Κ. Διαλεκτού.
 9. Άσκηση αιτήσεως ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της αριθμ. 969/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων.
 10. Άσκηση αιτήσεως ανακοπής και αιτήσεως αναστολής κατά της αριθμ. 11430/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
 11. Παραίτηση ή μη από την από 2-6-2010 ασκηθείσα έφεση του Δήμου Τρικκαίων κατά της υπ’ αριθμ. 188/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 12. Παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου Τρικκαίων κατά της υπ’ αριθμ. 109/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.