Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τρικκαίων

stoyrnaras-525

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 8 του μηνός Ιουλίου 2011 και ώρα 12:00 το μεσημέρι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα τις ημερήσιας διάταξης

 1. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 1.252,35€ για υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων για την έκδοση αδειών ταφής
 2. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 369,00€ για συντήρηση παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Βαλτινού
 3. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού369,00€ για τον καθαρισμό τάφρου στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου
 4. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 246,00€ εκσκαφή στον αγωγό ύδρευσης στην Τ.Κ. Ζηλευτής
 5. Παράταση χρόνου απόδοσης του με αριθμ. 83/20-4-2011 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σύμφωνα με την αριθμ. 78/2011 απόφαση της Ο.Ε. ποσού 1.000€ για παροχή στοιχείων από το Εθνικό Κτηματολόγιο
 6. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 4.920,00€ για τη δαπάνη της λογιστικής υποστήριξης του πρώην Δήμου Παληοκάστρου
 7. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 98,40€ για την πληρωμή της επισκευής αγωγού στην Τ.Κ. Λιόπρασου   πρώην Δήμου Παληοκάστρου
 8. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 332,10€ για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης ζημιάς στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Λιόπρασου   πρώην Δήμου Παληοκάστρου
 9. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για την έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαϊου –Ιουνίου 2011.
 10. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 2.878,39€ για την εξόφληση λογαριασμών VODAFONE
 11. Περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας για την κατάθεση ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων ανακοίνωσης δίκης με προσεπίκληση κατά της ΔΕΚΟΜΕΤ, ΔΕΚΤΕΤ
 12. Έγκριση της από 01 Ιουλίου 2011 εξώδικης Απάντησης-Δήλωσης του Δήμου Τρικκαίων κατά του Παναγιώτη Καλυβιώτη
 13. Περί παροχής ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο Αθηνών, παρ’ Αρείου Πάγου για την άσκηση κατάθεσης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ Ν. Αυτ/σης Τρικάλων (νυν Περιφέρεια Θεσσαλίας) και ΥΠΕΧΩΔΕ στην υπόθεση Δήμητρας Ντόκα-Μαντέλλα κατά Δήμου

Τρικκαίων

 1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00€ για προμήθεια σάκων

τσιμέντου