Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Τρικκαίων

stournaras_m

 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 272,32€ για την προμήθεια σήτας περίφραξης και πασσάλων.
  2. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 6.150,00€ με ΦΠΑ για την αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 του πρώην Δήμου Παληοκάστρου.
  3. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 7.680,00€ για αποζημίωση ρυμοτομούμενης έκτασης ιδιοκτησίας Διαλεσιώτη Στέφανου.
  4. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 417,45€ για την πληρωμή υπερωριών για έκδοση αδειών ταφής.
  5. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 15.000,00€ (με ΦΠΑ) για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών και στολιδιών για το Μύλο Ματσόπουλου, τα ΚΑΠΗ και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.
  6. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία αγροτικών αρδευτικών καναλιών».
  7. Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τρικκαίων