Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Σερβίας

Συνάντησις τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τοῦ Πατριάρχου Σερβίας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-μαῖος, ἐντῷπλαισίῳτῆςἐπισήμουἐπισκέψεώς Του ἐντῇ Ἱ. Μητροπόλει Νεαπόλεως καίΣταυρουπόλεωςδιά τούς ἑορτασμούςτῆς 100ετηρίδος ἀπότῆς λήξεως τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 29ης λήγοντος μηνός Σεπτεμβρίου, ἐδέξατοἐντῷκαταλύ-ματιΑὐτοῦτόνΜακ. Πατριάρχην Σερβίας κ.κ. Εἰρηναῖον, μεθ’ οὗἔσχε μακράν καίκαρποφόρονσυνεργασίανἐπί θεμάτων διμεροῦςκαίδιορθοδόξουἐνδιαφέροντος, ἐν πνεύματι ἀμοιβαίας κατανοήσεως καίἀδελφικῆςἀγάπης.

Κατά τήνσυνάντησιν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπό-λεωςκαίΣταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Διδάσκαλος τῆςἘκκλησίας κ. Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτωρ τῆςΘεολογικῆςΣχολῆςτοῦἈριστοτε-λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σημειωτέον, ὅτιτήνΚυριακήν, 30ήν ἰδίου, οἱ δύο Προκαθήμενοι τῶνἘκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Σερβίας θά τελέσουν ἀπόκοινοῦτήνΘείανΛειτουργίανκαί μνημόσυνονἐντῷαὐλείῳχώρῳτῶνΣυμμαχικῶνΚοιμητηρίων «Ζεϊτινλίκ»,ὑπέρἀναπαύσεωςτῶνψυχῶνπάντωντῶνὑπέρτῆςεἰρήνηςἀγωνισαμένων,ἡρωϊκῶςπεσόντωνκαίεὐσεβῶςκειμένωνεἰςτούςδιαφόρουςτομεῖςτοῦΚοιμητηρίου (Σερβικόν, Ρωσσικόν, Γαλλικόν, Βρεταννικόν, ἸταλικόνκαίἙλληνικόν).