Συμφωνία Eurobank- Ε.Τ.Ε.ΑΝ. για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους

Η Eurobank, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματός της για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, υπέγραψε συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων με ευνοϊκούς όρους  σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση-ΤΕΠΙΧ II».

Σε συνέχεια της συμφωνίας Eurobank–ΕΤΕΑΝ και της ενεργοποίησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ),θα διατεθούν περίπου 170 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώςη συμμετοχή του ΤΕΠΙΧ IIανέρχεται στο 40% της κάθε χρηματοδότησης καιείναι άτοκη.

Το  νέο εργαλείο χρηματοοικονομικής τεχνικής διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της χώρας.

Μέσω της νέας συμφωνίας με το ΕΤΕΑΝ και της συμμετοχής της στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, η Eurobankπαρέχει δύο μορφές χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους για την Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και την Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεωςκαλύπτοντας μεγάλο εύρος επιχειρηματικών αναγκών για την ανάπτυξη αλλά και την διευκόλυνση του  εμπορικού/συναλλακτικούκυκλώματος της κάθε επιλέξιμης επιχείρησης.

Πρόκειται για:

  • Δάνεια επενδυτικού σκοπού στα οποία παρέχεται ποσό χρηματοδότησης έως και 1.500.000 ευρώ,
  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης) όπου παρέχεται ποσό έως και 500.000 ευρώ.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης και σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την κάλυψη του μέρους της Ιδιωτικής Συμμετοχής μέσω μακροπρόθεσμο δανείου .

Τα παρεχόμενα δάνεια μπορούν να χορηγηθούν έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και όχι πέραν της 31.10.2023.

Οι πόροι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ependyseis.gr/misκαι ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλλουν το φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα της Τράπεζας._