Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καλούν εκ νέου τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για
την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
«Επιχειρηματικότητα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρους εντατικής φοίτησης)
ή τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερικής εντατικής φοίτησης). Η λήψη του διπλώματος
προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έξι (6) μαθήματα και την εκπόνηση
και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (75 ECTS). Ο μέγιστος
αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα.
Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα,
στη Λάρισα (Γαιόπολις).
Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά,
κατά τη διάρκεια των σπουδών.
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και
γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική εμπειρία, τα ακαδημαϊκά,
επαγγελματικά, κοινωνικά και εθελοντικά επιτεύγματα και δραστηριότητες, το επίπεδο γνώσης
της αγγλικής γλώσσας και η κατοχή πρόσθετου τίτλου σπουδών.
Οι αιτήσεις της συμπληρωματικής προκήρυξης γίνονται αρχικά ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα
του προγράμματος (msc-entrepreneurship.uth.gr). Στη συνέχεια, οι φάκελοι υποψηφιότητας
θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέχρι και τη Τετάρτη 15
Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι/ες να
αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους και σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι/ες προ-επιλεγούν θα
κληθούν σε προφορική συνέντευξη την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στην
«Επιχειρηματικότητα» (msc-entrepreneurship.uth.gr), μέσω e-mail (mscentrepreneurship@uth.gr) και από τη και από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στο τηλέφωνο:
2421074876
Η Διευθύντρια
Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Β. Μπέλλου