Συμπληρωματική κλήρωση για πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ και Β΄ Τάξη Λυκείου του 4ου ΓΕΛ Τρικάλων

Η Διεύθυνση του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει :
Α΄ Τάξη Λυκείου
– είκοσι τρεις (23) θέσεις μαθητών (αγόρι) στην Α΄ τάξη
– πέντε (5) θέσεις μαθήτριας (κορίτσι) στην Α΄ τάξη
Β΄ Τάξη Λυκείου
– τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρι) στη Β΄ τάξη
– μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στη Β΄ τάξη
Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα
λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11: 00, υπό
την ευθύνη της Διεύθυνσης, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και
των ενδιαφερόμενων γονέων και σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 και την υπ’ αριθ. 58877/Δ6/25-05-
2021 Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ για το σχ. έτος 2021-2022.
Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022 θα
πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου
2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.
Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας η οποία θα αναφέρει:
“Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου …………………………….. (Ονοματεπώνυμο
μαθητή/τριας) στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην ………… τάξη (Α΄ ή Β΄, γράφετε
αναλόγως) του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».”
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή, 05 Νοεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 10
Νοεμβρίου 2021, ώρα 10:30 π.μ..
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται
να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στην διεύθυνση
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
Για τις είκοσι τρεις (23) θέσεις μαθητών (αγόρι) στην Α΄ τάξη και πέντε (5) θέσεις μαθητριών
(κορίτσι) στην Α΄ τάξη, εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των
κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια
κλήρωσης.
Για τις τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρι) της Β΄ τάξης και τη μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στην
Β΄ τάξη, εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών
θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια
κλήρωσης.
Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.