Στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συμμετέχει στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διευρύνοντας την συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

Στόχος του Ταμείου είναι η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων για την ενίσχυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πηγές χρηματοδότησης.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), υπό την διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το ΤΕΠΙΧ III στηρίζεται σε δύο άξονες: 

  • Ταμείο Εγγυοδοσίας  
  • Ταμείο Δανείων

και παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου έως 3%, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 

 

Μέσω του Ταμείου Δανείων θα χορηγηθούν συγχρηματοδοτούμενα  δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους από €20.000 έως €8 εκατ.  διάρκειας από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ύψους από €10.000 έως €500.000 διάρκειας από 2 έως 5 έτη με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.

Το 40% του κεφαλαίου των δανείων παρέχεται άτοκα από το Ταμείο και το υπόλοιπο 60% από την Τράπεζα με ευνοϊκό επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις.

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα χορηγηθούν δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους από €10.000 έως €10 εκατ.  διάρκειας από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες  και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ύψους από €10.000 έως €500.000  διάρκειας από 2 έως 5 έτη με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.

 Τα δάνεια παρέχονται χωρίς προμήθεια εγγύησης με μειωμένο επιτόκιο  και περιορισμένες εξασφαλίσεις.

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να είναι φορολογικά,  ασφαλιστικά και τραπεζικά ενήμερες και να υποβάλουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην Πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.  Αφού  λάβουν κωδικό μη δεσμευτικής αποδοχής χρηματοδότησης από την Τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρησή του στο ΟΠΣΚΕ καθώς και να ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους στην Πλατφόρμα ESG Tracker της ΕΑΤ.

Τα αρμόδια στελέχη του  Δικτύου  των Καταστημάτων μας είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.