Στο ΦΕΚ η σύσταση και Λειτουργία Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σύσταση και λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), με σκοπό την εποπτεία και την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Κινδύνου Πλημμύρας, του Στρατηγικού Σχεδίου Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, τον συντονισμό και τη συνεχή επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας και διαχείρισης των υδάτων, καθώς και τη χορήγηση αδειών χρήσης ύδατος.

Έδρα του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ορίζεται ο Δήμος Λαρισαίων. Ο Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. διαθέτει παραρτήματα στον Βόλο, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο του οργανισμού ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ.

Το Δ.Σ. του φορέα αποτελείται από δεκατρία (13) τακτικά μέλη, ως εξής:

α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δ) τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τα θέματα που υπάγονταν έως τη σύσταση του Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. στην αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Έγγειες Βελτιώσεις και Διαχείριση Εδαφοϋδατικών Πόρων), και ε) εννέα (9) μέλη.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής. Ειδικά η πρώτη θητεία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2028. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορισθούν, για μία (1) ακόμα θητεία.