Σήμερα η γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

syneteristiki trapeza

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική σήμερα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014.
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2014.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2015.
5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015.
7. Τροποποίηση Καταστατικού.
8. Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το χρόνο και τους όρους αύξησης
συνεταιριστικού κεφαλαίου.
9. Έγκριση επιτροπής ελέγχου

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη μέχρι την 13η Ιουλίου 2014 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους.

.