Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετείχε το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EDU-PACT, με θέμα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από τη Φυσική Αγωγή και την προπονητική.

Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν Πανεπιστήμια πέντε ευρωπαϊκών χωρών (UniversityofVienna, UniversityofRome, GermanSportUniversityCologne, UniversityofSouthernDenmark, University of Thessaly), μη κυβερνητικές οργανώσεις (InternationalCouncilofCoachingExcellence, RighttoPlay, ViennaInstituteofDialogueandCooperation)καιηΕλληνικήΓενικήΓραμματείαΑθλητισμού. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Sport.

Ο στόχος του προγράμματος αφορά στη βελτίωση της ποιότητας των αθλητικών υπηρεσιών, μέσα από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και των προπονητών που διαχειρίζονται πολυπολιτισμικά τμήματα. Οι εργασίες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν από το 2018 έως το 2021.Δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο με εκπαιδευτικό υλικό για κατάρτιση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και προπονητών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης(μεταφρασμένο σε πέντε γλώσσες) με θεωρητικές αλλά και πρακτικές κατευθύνσεις. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκεγια την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και προπονητών και χρησιμοποιείται από το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας στην εκπαίδευση των φοιτητών του. Αναπτύχθηκε επίσης μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία υπάρχουν αναρτημένες προτάσεις και κατευθύνσεις μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος δείχνουν τη σημαντικότητα της ύπαρξης και της διατήρησης οργανωμένων επιμορφώσεων στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και το θετικό αντίκτυπό τους στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό και στην κοινωνία σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τέλος, την Τρίτη 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο στο οποίο συζητήθηκαν καινοτόμες απόψεις και προτάσεις με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη συνολική εφαρμογή του προγράμματος.

 

Υπεύθυνοι του Προγράμματος για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Κοσμήτορας Σ.Ε.Φ.Α.Α.Δ.

Διγγελίδης Νικόλαος, καθηγητής και πρόεδρος Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Παπαγεωργίου Ελευθερία, υποψήφια διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://edupact.sporteducation.eu/about