ΣΑΣΜΥ: Βελτίωση Θεσμικού Πλαισίου Υπηρεσιών Στελεχών ΕΔ

ΠΡΟΣ  :       Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

 

ΚΟΙΝ :       Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Χαρδαλιά

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιο Οικονόμου

κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων

κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ

ΠΟΕΣ, ΣΑΣΜΥΝ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ, ΣΟΕΔ

ΜΜΕ – Στρατιωτικοί συντάκτες

 

ΘΕΜΑ :       Υπηρεσίες Εσωτερικής Ασφαλείας

 

ΣΧΕΤ   :        α.      Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α΄)

β.      Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄)

γ.      Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄)

δ.      Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄)

ε.      Υπουργική Απόφαση Υπ’ Αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ 1139 Β’/2011)

στ.       Φ.400/162356/Σ.3973/22-8-2011/ΓΕΕΘΑ/Β1

 

Αξιότιμε κύριε  Υπουργέ,

 

Mε το (στ) σχετικό, σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. Πρωτοκόλλου 34/26 Ιουλ 2011 Υπουργικής Απόφασης κ. ΑΝΥΕΘΑ, καθορίστηκαν τα μηνιαία ανώτατα όρια υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας που εκτελούν τα στελέχη των ΕΔ, βάσει του ισχύοντος «εθιμικού δικαίου». Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για άκρως απαιτητική εργασία που παρέχεται καθ΄ υπέρβαση του θεσμοθετημένου ωραρίου των 40 ωρών εργασίας ανά εβδομάδα (υπερωριακή απασχόληση) και πέραν του πενθημέρου εργασίας (αργίες και επιλέξιμες), όπως αυτά τα δικαιώματα κατοχυρώνονται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.1157/1981, μετά την αντικατάστασή τους από τις αντίστοιχες του άρθρου 41 του Ν.3979/2011, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για σχετική οικονομική αποζημίωση.

 

Ενώ λοιπόν έχει παρέλθει διάστημα 10 ετών από την έκδοση του (στ) σχετικού, η Υπηρεσία όλως παραδόξως (μιας και εν τω μεταξύ, προ τριετίας, μεσολάβησε και το κατ’ ευφημισμό «Έτος Μέριμνας Προσωπικού») ουδεμία ουσιαστική πρωτοβουλία έχει αναλάβει για τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών, προκειμένου να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, εφόσον στο σύνολό τους προφανώς και δεν εξυπηρετούν υπαρκτές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ο τρόπος οργάνωσης των εκτελούμενων υπηρεσιών βασίζεται σε νοοτροπίες παλαιοτέρων περιόδων, οι οποίες πλέον δεν μπορεί να έχουν θέση σε μια σύγχρονη ευνομούμενη δημοκρατία, με θεμελιώδη εργασιακά κεκτημένα (40 ώρες εργασίας) που δεν μπορεί να επιδέχονται επιλεκτικής εφαρμογής από διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

Είναι βέβαιο ότι η από ετών υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας (κάμερες ασφαλείας, συναγερμοί – αισθητήρες, λοιπά ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης, σκύλοι φύλακες κλπ), θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στην κατεύθυνση του εξ ορθολογισμού, πλην όμως ορισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν εκτελούν, εξ ορισμού, υπηρεσίες 24ωρης διάρκειας, εμμένουν σε «μάχες χαρακωμάτων», προσκολλημένοι σε τετριμμένα στερεότυπα του περασμένου αιώνα που κρατούν τον Στρατό Ξηράς δέσμιο στο χθες (ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γνωστό και πάντα επίκαιρο ανέκδοτο με το επί μακρόν φυλασσόμενο βαμμένο παγκάκι που προκαλεί κλαυσίγελο).  

 

Αδράνεια επίσης παρατηρείται στο θέμα της μετεξέλιξης του εφαρμοζόμενου συστήματος και της υιοθέτησης δοκιμασμένων και αποτελεσματικών πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί διεθνώς, όπως οι εκ περιτροπής εναλλασσόμενες βάρδιες ανά 8ωρο (3 βάρδιες κάθε 24ωρο), προκειμένου να περιοριστεί η τεράστια σωματική και ψυχική καταπόνηση που επιφέρει η χωρίς ουσιαστική ανάπαυλα εργασία επί 24 ώρες. Η ατολμία και σε αυτό το ζήτημα είναι χαρακτηριστική και έχει δυσμενείς και μόνο επιπτώσεις. Στις μεμονωμένες εκείνες περιπτώσεις, όταν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που ενδεχομένως επιβάλλουν (εκ των συνθηκών) την εκτέλεση υπηρεσίας επί 24ωρης βάσης, απαιτείται να καταστεί θεσμικά υποχρεωτική η χορήγηση 2 ή 3 ημερών ανάπαυσης (day off), ως ελάχιστη – εκ του Συντάγματος – υποχρέωση του Κράτους – εργοδότη, στο πλαίσιο τήρησης των 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως.

 

Οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, γεωστρατηγικό, τεχνολογικό), όπως διαφαίνεται, επιτάσσουν επαναξιολόγηση των δεδομένων και αναπροσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου σε μια πιο σύγχρονη,  αποτελεσματική και περισσότερο ανθρωποκεντρική μορφή. Για το σκοπό αυτό προτείνεται όπως εξετασθούν τα εξής μέτρα:

 

α.     Αναπροσαρμογή των ανωτάτων ορίων που ισχύουν, σύμφωνα με το (στ) σχετικό, ώστε να μειωθούν περαιτέρω, ισόρροπα και αναλογικά, σε όλες τις κατηγορίες στελεχών. Παράλληλα, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη οριστικής εξαίρεσης από την υποχρέωση εκτέλεσης υπηρεσίας 24ωρης διάρκειας και σε αντικατάσταση τους, εκτέλεση εξωτερικών εφόδων ή εκτέλεση 1 24ωρης υπηρεσίας ανά μήνα,  για όσα στελέχη έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη υπηρεσίας ή εναλλακτικά το 52ο έτος της ηλικίας.

 

β.      Χορήγηση 3 απαλλαγών εργασίας (8ωρης διαρκείας), για κάθε υπηρεσία 24ωρης διαρκείας που εκτελείται σε Σαββατοκύριακα και Αργίες και 2 απαλλαγών εργασίας, αντιστοίχως για τις υπηρεσίες που εκτελούνται τις καθημερινές. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα τηρείται  το προβλεπόμενο 40ωρο εβδομαδιαίας εργασίας, όπως αυτό κατοχυρώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του (α) σχετικού,  όπως αυτές  έχουν αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες του άρθρου 41 του (γ) ομοίου.

 

γ.      Πλήρης εκμετάλλευσης του συνόλου του διαθέσιμου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων ειδικών κατηγοριών (πχ μονογονεϊκές οικογένειες, έχοντες/έχουσες την επιμέλεια ανήλικου ατόμου ΑΜΕΑ) που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του (ε) σχετικού. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες συναδέλφων δύναται να αξιοποιηθούν σε υπηρεσίες που υλοποιούνται με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων βαρδιών (υπηρεσία 8ωρης διάρκειας), με πρόβλεψη εμπλοκής τους αυστηρά μόνο σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες, χωρίς διανυκτέρευση. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί αισθητά ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των πάσης φύσεων υπηρεσιών και μέσω αυτής της αυξημένης μόχλευσης θα επιτευχθεί, μεσοσταθμικά, η ελάφρυνση του μέσου συναδέλφου, που στην παρούσα φάση αποτελεί το μόνιμο υποζύγιο.

 

δ.      Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των προαναφερομένων στο ως άνω εδάφιο (β), προτείνεται ως εναλλακτική επιλογή, η μέχρι νεοτέρας συνέχιση χορήγησης 1 ημερήσιας απαλλαγής, όπως καταχρηστικώς εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, για κάθε 24ωρη υπηρεσία που εκτελείται, με παράλληλη όμως μέριμνα εφαρμογής ενός πλέγματος ενισχυτικών μέτρων, ως ελάχιστο αντιστάθμισμα:

 

(1)       Ένταξη στο ισχύον μισθολόγιο (Ν.4472/2017) ημερήσιας αποζημίωσης ύψους  46,00€, για την  εργασία Πέραν του Πενθημέρου την εβδομάδα (αργίες και επιλέξιμες), όπως αρχικά ρυθμίστηκε με την 164721/4033/12-1-1982 (ΦΕΚ 43Α) ΚΥΑ, επικυρώθηκε με το Ν.1249/1982, τροποποιήθηκε σχετικώς στη συνέχεια και ισχύει μέχρι σήμερα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, πλην των ΕΔ. Αναδρομική εφαρμογή, κατ’ ελάχιστον, για την παρελθούσα διετία σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

(2)       Αναπροσαρμογή του Επιδόματος Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας, που χορηγείται με το ισχύον μισθολόγιο (Ν.4472/2017), με επαύξηση της τάξεως των 75,00€, αποκλειστικά και μόνο για όσα στελέχη των ΕΔ εκτελούν αποδεδειγμένα υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας 24ωρης διάρκειας και ως εκ τούτου εργάζονται συστηματικά πέραν των 40 ωρών εβδομαδιαίως. Αναδρομική εφαρμογή, κατ’ ελάχιστον, για την παρελθούσα διετία σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

(3)       Άμεση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α) που απορρέει της εφαρμογής του Ν.4472/2017 για χορήγηση (αναδρομικά από 01.01.17) της Ειδικής Αποζημίωσης για τη νυχτερινή απασχόληση (μέχρι 64 ώρες το μήνα κατ’ ανώτατο όριο), στο στρατιωτικό προσωπικό που εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία, από 22:00 έως 06:00, η οποία να ανέρχεται στο ποσό των 2,77€. Αναδρομική καταβολή των δεδουλευμένων οφειλών από ψηφίσεως του (δ) σχετικού, σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

με απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό σας, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που έχετε επιτελέσει στον χώρο της Εθνικής Άμυνας, επιτρέψτε μας να κάνουμε επίκληση στο συναίσθημα και τη λογική, ζητώντας να ενσκήψετε στο συγκεκριμένο ζήτημα, προκειμένου να τύχει θετικής διευθέτησης. Η ιστορική ευθύνη είναι για όλους μας τεράστια, καθώς μπροστά μας έχουμε μια μοναδική ευκαιρία εκσυγχρονισμού της χώρας και μετεξέλιξης της εσωτερικής λειτουργίας των ΕΔ, που κανείς μας δεν μπορεί να επιτρέψει να χαθεί, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.

 

Για μια καλύτερη Ελλάδα που θέλουμε να δημιουργήσουμε και να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά.

 

Με σεβασμό,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

Ευάγγελος Στέφος

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

       Στέφανος Κουκουράβας