ΣΑΣΜΥ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΜΥ προσκαλεί μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ, τα μέλη του Συνδέσμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΣΜΥ σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 14 του καταστατικού, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Απριλίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ. στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Τρικάλων (Απέναντι από τα Δικαστήρια). με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

α. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.

β. Οικονομικός Απολογισμός

γ. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής, μέσω της οποίας θα διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ του ΣΑΣΜΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του καταστατικού του ΣΑΣΜΥ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας τότε η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως το καταστατικό ορίζει.

Προς τούτο όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ του ΣΑΣΜΥ, οφείλουν να υποβάλλουν με κάθε πρόσφορο και δυνατό μέσο [είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αλληλογραφίας (κλασσικής ή ηλεκτρονικής  info@sasmy.gr,)] γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ του ΣΑΣΜΥ, τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΣ

Το Δ.Σ του ΣΑΣΜΥ

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………….……………………..…. (επίθετο – όνομα) του ……………………. (πατρώνυμο), με αριθμό μέλους …………….., δηλώνω ότι είμαι οικονομικά τακτοποιημένος και επιθυμώ να συμμετάσχω στις εκλογές, που θα διεξαχθούν την 30 Απριλίου 2022, ως υποψήφιος για τη θέση του …………………………………… (αναγράφεται η θέση που επιθυμεί στο Δ.Σ).

Τρίκαλα, ……..………… (ημερομηνία)

(υπογραφή)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος

6936504322 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

  Στέφανος Κουκουράβας

6948644184