Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων: Erasmus+ KA1 – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο Παρίσι

Στο Παρίσι και στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Κινητικότητα ΚΑ1, μετακινήθηκαν, προκειμένου να επιμορφωθούν, δύο εκπαιδευτικοί του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων. Διάρκεια επιμόρφωσης από 22 Απριλίου 2024 έως και 26 Απριλίου 2024.

Κύριος στόχος η δημιουργία κινήτρων και ενός ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης.

To Πρόγραμμα με τίτλο «Interactive TeachingEducational Games, Outdoor activities, New Technology», αφορούσε την επιμόρφωση στη χρήση πολλών εργαλείων της τεχνολογίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα και έξω από την τάξη για να βελτιώσουν τη μάθηση των μαθητών και να τους βοηθήσουν να παραμείνουν ενεργοί στη μαθησιακή διαδικασία.

Ο συνδυασμός νέας τεχνολογίας, υπαίθριων δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών, με την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη μπορεί χωρίς αμφιβολία να ενισχύσει τη μαθησιακή εμπειρία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για εκπαιδευτικούς και μαθητές μαζί.

Οι εκπαιδευτικοί Ευαγγελία Ντίνα ΠΕ 88.01 και Αλεξάνδρα Πλεξίδα ΠΕ 80 χρησιμοποίησαν  και βελτίωσαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες κατά τη διάρκεια των Ενοτήτων «Διδακτικοί Πόροι στο Διαδίκτυο» για εκπαιδευτικούς, ανέπτυξαν διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές υπαίθριες δραστηριότητες, συζητήσεις, εργαστήρια και  δραστηριότητες πολυεθνικών ομάδων. Απόκτησαν δεξιότητες και ικανότητες για αλληλεπίδραση με συναδέλφους που προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες εφαρμόζονται διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Η ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA121-VET-000065821 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.