Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς του Δήμου Τρικκαίων για
την εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.
Β) Την από 08/05/2024 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5602/24/948217 από 09/05/2024 εισηγητική αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας στο σημείο όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες φυσικού αερίου και
Δ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών εγκατάστασης φυσικού αερίου σε
οδούς του Δήμου Τρικκαίων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

1.- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, από την Δευτέρα 13-05-2024 έως
και την Παρασκευή 17-05-2024, κατά τις ώρες από 07:00 ́ έως 15:00 ́στις κάτωθι
οδούς της πόλης των Τρικάλων:
 Στην Καλαμπάκας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Κόδρου και Κρισήλα.
 Στην Πατουλιάς και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Δημάκη και Κακλαμάνου.
 Στην ανώνυμη οδό(Φερεκράτη) και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Φώκου και ανώνυμης
οδού τέρμα.
 Στην Καλαμάνου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Πατρόκλου και Παρμενίωνος.
 Στην Πλάτωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Συγγρού και Καβράκου.
 Στην Μαβίλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Δαναών και Ελλανίκου.
 Στην Ήρας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Λυκούργου και Ειρηναίου.
 Στην Δεληγιάννη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ηρακλέους Ρέτου και Καλαμπάκας.
 Στην Αγ. Λαύρας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Μετεώρων και Μαυροκορδάτου.
 Στην Αρχιμήδη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ιθάκης και πλατείας Φιλοσόφων.
 Στην Τερτίπη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ομήρου και Φλέμιγκ.
2.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την
προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του
συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
3.- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα
Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,
αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
4.- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της
προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.