Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους των Τρικάλων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης των Τρικάλων λόγω
εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης καλωδίων οπτικών ινών για τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στα πλαίσια
εκτέλεσης του έργου ”FTTH – ΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α”».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.
Β) Την από 15/05/2024 αίτηση του κ. ΚΩΤΟΥΛΑ Δημήτριου του Ιωάννη.
Γ) Το υπ΄αριθμ: 5602/24/989586 από 15/05/2024 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων, με το οποίο συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στα σημεία περιοχής ευθύνης του όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση
του κοινού – χρηστών οδικού δικτύου και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο εργασιών στα
πλαίσια εκτέλεσης του έργου ”FTTH – ΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α” για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε., από
την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.» στα Τρίκαλα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο
– Την προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής που
αφορούν εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου ”FTTH ΑΚ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α”, για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.» στα
Τρίκαλα, κατά τις ώρες 07:00΄ – 15:00΄ και 17:30΄ – 19:00΄ από την Πέμπτη 16/05/2024
και την Πέμπτη 23/05/2024 στις κάτωθι οδούς της πόλης των Τρικάλων:
 Στην οδό Ιπποκράτους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και
Ασκληπιού (στένωση στα δεξιά του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Ασκληπιού).
 Στην οδό Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Κορωνίδος και Ζ. Πηγής
(στένωση στα αριστερά του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Ασκληπιού).
 Στην οδό Ελευθερίας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ασκληπιού και Αθ.
Εργάνης (στένωση στα αριστερά του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Αθ. Εργάνης).
 Στην οδό Αθ. Εργάνης και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και
Ελευθερίας (στένωση στα αριστερά του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Ελευθερίας).
 Στην οδό Αριστοτέλους και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Αθ.
Εργάνης (στένωση στα αριστερά του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Αθ. Εργάνης).
 Στην οδό Ασκληπιού και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Καποδιστρίου και Β.
Ουγκώ (στένωση στα δεξιά του ρεύματος κυκλοφορίας προς οδό Β. Ουγκώ).

– Επισημαίνεται η τήρηση των διατάξεων της Α.Δ. 3/96 και Α.Δ. 3Α/98 «Μέτρα για
την τήρηση της κοινής ησυχίας», ως ισχύουν έως σήμερα.
– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν ελεύθερο τμήμα του
οδοστρώματος εκάστης οδού, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο
υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης
εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού. Μετά το πέρας των
εργασιών της κάθε ημέρας, η κίνηση των οχημάτων στις ανωτέρω οδούς θα
πραγματοποιείται κανονικά.
-Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας
κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας
Τρικάλων, καθώς και τον υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-