Προσλήψεις 26 ατόμων από την Αμκε «Συν-ειρμός», στα Τρίκαλα

064-001

Την πρόσληψη, συνολικά 26 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2015, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Ειδικότερα:
 Τόπος υλοποίησης : Τρίκαλα
 Τίτλος Πράξης : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κοινωνικό Παντοπωλείο

 1 άτομο Διοικητικό προσωπικό, ΠΕ ή TE Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής
 3 άτομα ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό – Στελέχη τροφοδοσίας
 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Κοινωνικό Φαρμακείο

 1 άτομο ΠΕ Φαρμακοποιός
 1 άτομο ΠΕ Φαρμακοποιός ή -ελλείψει αυτού- 1 άτομο ΔΕ Βοηθός Φαρμακοποιού
 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων

 2 άτομα Διοικητικό προσωπικό, ΠΕ ή TE Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής
 2 άτομα ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικό προσωπικό
 1 άτομο ΠΕ Ιατρός
 2 άτομα ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
 2 άτομα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

Δομή Παροχής Συσσιτίων

 1 άτομο Διοικητικό προσωπικό, ΠΕ ή TE Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής
 2 άτομα ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας
 1 άτομο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
 3 άτομα ΔΕ Στελέχη Κουζίνας / Εστίασης

Γραφείο Διαμεσολάβησης

 2 άτομα ΠΕ ή ΤΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών
Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η Ανακοίνωση έχει
αναρτηθεί στα γραφεία της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, Τρίκαλα, (1ος όροφος).
Επίσης, η αναλυτική Ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη στις ακόλουθες διευθύνσεις:
 στην ιστοσελίδα της ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε (www.syn-eirmos.gr)
 στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ
 στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
συμμετοχής:
 να είναι έως 30 ετών
 να είναι άνεργοι με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ
 να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ήμετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στη διεύθυνση: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε, Συγγρού 32, Τρίκαλα, (1ος όροφος) από τις 09:00 ως τις 12:00, από
όπου και δίδονται Πληροφορίες καθημερινά, τηλ. 24310 73374, από τις 09:00 ως τις 12:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η 6η Αυγούστου 2014.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την Αίτηση Συμμετοχής
 στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση Συγγρού 32, Τρίκαλα, (1ος όροφος) από τις
09:00 ως τις 12:00.
 στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.syn-eirmos.gr
 στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr).

.