Προσλήψεις 2 αρχαιολόγων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το υποέργο 2 «Εργασίες Αρχαιολογίας» στο έργο «Αντικατάσταση και Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης
Καλαμπάκας», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 15-11-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ