Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για τις Κατασκηνώσεις του Δήμου Αγιάς

Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων για τις Κατασκηνώσεις Αγ. Παρασκευής Λάρισας του Δήμου Αγιάς

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.Την υπ’αρίθμ Δ11/οικ. 26652/784/10-5-2018 (ΦΕΚ Β’ 1870)(ΑΔΑ:6ΤΒΛ465Θ1Ω-8Τ6) ΚΥΑ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα ανάθεση οργάνωσης της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος στους Δήμους μεταξύ αυτών και στο Δήμο Αγιάς για την Κατασκήνωση της Αγίας Παρασκευής Λάρισας.

2.Την υπ’αρίθμ 34004/Δ1/11944/19-6-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί κατανομής του προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους και καθορισμού των ειδικοτήτων για τις Κατασκηνώσεις της Αγίας Παρασκευής Λάρισας και εν προκειμένω στον Δήμο Αγιάς.

Το προσωπικό θα προσληφθεί από το Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1ε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Ο μέγιστος αριθμός με τις αντίστοιχες ειδικότητες που θα προσληφθούν από τον Δήμο Αγιάς αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΙ
2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
2
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
2
ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ
10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
1
ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
1
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
1
ΓΙΑΤΡΟΙ
1
ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/Α
1
ΜΑΓΕΙΡΟΙ
1
ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
1
ΕΡΓΑΤΕΣ -ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2
ΦΥΛΑΚΑΣ
1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
1
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
1
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1

Ο τελικός αριθμός των ατόμων που θα προσληφθεί θα συναρτάται από τον αριθμό των παιδιών και των ηλικιωμένων που θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 27η -6-2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην έδρα του Δήμου στην Αγιά και στην υπεύθυνη κ. Βούλγαρη Γεωργία & Καϊλόγλου Ασπασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2494350119- 2494350120.
Ο Δήμαρχος Αγιάς

Αντώνης Ν. Γκουντάρας