Πρόσληψη παιδιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού ειδικότητας παιδιατρικής με απόδειξη παροχής υπηρεσιών γνωστοποιεί το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με απόφαση του διοικητή του, Κωνσταντίνου Γρηγορίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41, του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 44, του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017).

3. Την παρ.1 του άρθρου 182, του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014).

4. Την παρ 2 και 3 του άρθρου 34, του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015).

5. Την με αρίθμ 510/24/30-06-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής στο Γ.Ν. Τρικάλων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών».

6. Το υπ΄αρίθμ. 17902/24-07-2020 Διαβιβαστικό Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης σύμβασης με Δ.Π.Υ με ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής.

7. Την υπ΄αρίθμ. Β2.α/Γ.Π οικ. 48147/28-07-2020 Βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Την υπ΄ αρίθμ Γ4β/Γ.Π 47466/30-07-2020 Εγκριτική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα : «Έγκριση συνεργασίας Νοσοκομείου με ιατρό, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών».

9. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

10. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη βαρύνει τις προβλεπόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου μας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών.

Τυπικά προσόντα

– Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο.

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος

– Τίτλο αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας

Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφές αντικείμενο και η εργασιακή εμπειρία στην Παιδιατρική

– Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων στον οποίο είναι εγγεγραμμένος

– Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Όπου στο τύπο Α’ προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης)

Καθήκοντα

Κάλυψη των εφημεριών του Παιδιατρικής Κλινικής κατά τις καθημερινές από ώρα 15:00 μ.μ. μέχρι 8:00 της επόμενης μέρας και τα Σαββατοκύριακα από 8:00 έως 8:00 της επομένης, σύμφωνα με τις ανάγκες της Κλινικής και του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών όπως προεγκρίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Αμοιβή

Οι εφημερίες θα αποζημιώνονται σύμφωνα με το ισχύον μισθολόγιο ιατρού Επιμελητή Β’.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι:

1. Έλληνας πολίτης.

2. Να μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

4. Να είναι εγγεγραμμένος στη Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίας.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Καρδίτσης 56 Τ.Κ. 42100

με την ένδειξη «για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό», έως την 10-08-2020, όπως θα προκύπτει από την σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Με την αίτηση υποβάλλονται :

1 .Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν κα2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

4. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

5. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Σύντομο βιογραφικό

8. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03-08-2020 μέχρι την 10-08-2020.