Πρόσληψη 19 θέσεων επικουρικού προσωπικού στο Θ.Χ.Π.Τρικάλων

 

therapeytirio_trik

 

 

 

 

Δεκαεννέα (19) προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού θα πραγματοποιήσει το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων για την κάλυψη αναγκών του στις ειδικότητες: ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (ΠΕ – 1), ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ – 1),  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ – 1), ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΠΕ – 1),  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΕ – 1),  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕ – 1) ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΕ – 3),  ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΔΕ – 5), ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΥΕ – 5), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έγκριση επικουρικού προσωπικού που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε Θεραπευτήριο, που σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης θα στηρίξει δεκαεννέα οικογένειες.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αίτησης-δικαιολογητικών, ορίζεται από 11-12-2012  ως  και              28-12-2012.

Την αίτηση θα συνοδεύουν οπωσδήποτε τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  4. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων
  5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4052/2012 και αποδεικνύουν την ύπαρξη προϋπηρεσίας (από την υπηρεσία του οικείου φορέα για δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ευρύτερο δημόσιο φορέα, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ιδιώτες ή όπου δεν είναι δυνατή από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση αντίστοιχων ενσήμων)
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

Υπόδειγμα αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας:http://www.therapeftiriotrikalon.gr/στην ενότητα «Εφημερίδα της Υπηρεσίας».

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Θ.Χ.Π. Τρικάλων (Μεγ. Κεφαλόβρυσο, Τ.Κ. 42100) ή προσωπικά στην ίδια διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν στα τηλέφωνα  2431350915, 2431350911, 2431350917.