Προσλήψεις στη ΣΜΥ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση

Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι διορισθέντες καθηγητές θα αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβασης εργασίας, που υπογράφεται μεταξύ της Σχολής και του διορισθέντος Καθηγητή-τριας.

Δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (σε διαφάνειες εντός πλαστικού ντοσιέ με έλασμα) στη Σχολή μέχρι την 01 Ιουν 2018 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά:

(1) Υποχρεωτικά

(α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, όπως συνημμένο υπόδειγμα, μαζί με μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας).

(β) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, σημερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, ασφαλιστικός φορέας, αριθμός μητρώου ασφάλισης, ΑΜΚΑ).

(γ) Πτυχία και διπλώματα, επίσημα μεταφρασμένα κατά περίπτωση, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων.

(δ) Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (-της) αιτούντος (-σας).

(ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τρόπος και η ακριβής ημερομηνία κτήσης αυτής.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του N.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπως το υπόδειγμα του επισυνάπτεται με την παρούσα προκήρυξη, στην οποία να δηλώνει:

1/ «Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και δεν υπέχω σήμερα καμία στρατιωτική υποχρέωση. Συναινώ δε στην αυτεπάγγελτη εκ μέρους της Υπηρεσίας αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, αν απαιτηθεί για την έκδοση της διοικητικής πράξης, θα αναζητηθεί από εσάς υποχρεωτικά». (για τους άρρενες)

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερα του ενός μαθήματα να υποβάλλουν αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών ξεχωριστά για κάθε μάθημα για τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα. Εφόσον πρόκειται να αποσταλούν ταχυδρομικά, οι επιμέρους φάκελοι δικαιολογητικών, να ταχυδρομούνται σε ένα ταχυδρομικό φάκελο.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, παρά μόνο για τα μαθήματα των οποίων οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις 400. Μηνιαίως δε, δικαιούνται για τη διδασκαλία αποζημίωση μέχρι (40) ώρες το μήνα.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Εκπαίδευσης, Στρατόπεδο «Καβράκου», οδός Τσιτσάνη, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, μέχρι 01 Ιουν 18 το αργότερο.

Οι θέσεις

xol33

δείτε εδώ την προκήρυξη

dikaiologitika.gr