Προσλαμβάνει δικηγόρο ο δήμος Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσει την πλήρωση με επιλογή, μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων, με μηνιαία αντιμισθία, με σχέση έμμισθης εντολής.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ. ιβ του
Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28Α), όπως ισχύει, και του άρθρου 43 του Ν.4194/13 (ΦΕΚ 208Α), (Κώδικας
Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και ο/η προσληφθείς/εισα θα συνδέεται με το Δήμο
Τρικκαίων με σχέση έμμισθης εντολής.

Δείτε αναλυτικά τα κάτωθι συννημένα έγγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ