Προκήρυξη του Δήμου Τρικκαίων για τη θέση “Συμπαραστάτη του Δημότη”

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων την Πέμπτη έρχεται το θέμα της ανάδειξης του “Συμπαραστάτη του δημότη”.

Στη σχετική απόφαση περί καθορισμού του περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Τρικκαίων αναφέρεται: 

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς
δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως
συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση
που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της
διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να
επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη
του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του
ν. 4804/2021 (Α’ 90). Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών
αρχών.
2. Ο νομοθέτης προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη γίνεται εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Από τη διάταξη
συνάγεται ότι η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα
πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου.
Ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 2011
και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των πολιτών,
είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη διάρκεια της
δημοτικής περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του στις δύο
προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις.
3. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία
λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.
Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του

συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Σύμφωνα με το σημείο Α της υπ’ αριθμ. 1 (αρ. πρωτ. 661/7-1-2020 ΑΔΑ: Ω82Μ46ΜΤΛ6-
ΩΤ2) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη
ξεκινά από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που δύναται να καθορίζει το ελάχιστο
περιεχόμενο της προβλεπόμενης στο νόμο προκήρυξης ή από την προκήρυξη – σε
περίπτωση μη έκδοσης της ανωτέρω απόφασης- και λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της
επιλογής.
5. Επιπρόσθετα στο σημείο Α1 της ανωτέρω εγκυκλίου του ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι παρά το
γεγονός ότι δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο, κρίνεται πρόσφορο το Δημοτικό Συμβούλιο να
συνέρχεται, προκειμένου να λάβει απόφαση για το περιεχόμενο της πράξης προκήρυξης
επιλογής του Συμπαραστάτη. Η προκήρυξη φέρει ένα ελάχιστο περιεχόμενο, παρέχοντας
στο ευρύ κοινό τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στην παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου
77 του ν.3852/2010, σχετικά με: α) τις ιδιότητες που αποτελούν κώλυμα ή είναι
ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη, β) τον χρόνο υποβολής της δήλωσης
υποψηφιότητας, γ) τη διαδικασία επιλογής, δ) τη δημοσιότητα της προκήρυξης και ε) την
προβλεπόμενη στο νόμο θητεία του Συμπαραστάτη.