«Προγράμματα Άθλησης για Όλους – Επιστημονική Υποστήριξη» Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ.

programma athlisis

Το έργο «Προγράμματα Άθλησης για Όλους – Επιστημονική Υποστήριξη» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ (2007-2013). Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και οι εργασίες του άρχισαν την 1η Απριλίου 2012 ενώ η διάρκεια του έργου ορίστηκε στους 19,39 μήνες (έως 31 Οκτωβρίου 2013).
Προγράμματα «Άθληση για Όλους»
Η άσκηση που γίνεται με συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τα επίπεδα υγείας και παραγωγικότητας των πολιτών, συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων, ενισχύει την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και βοηθά θετικά σε μία καλύτερη επαφή των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον μέσα από δραστηριότητες αναψυχής.
Από το 1983 μέχρι και σήμερα, υλοποιούνται στους Δήμους όλης της χώρας τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) τα οποία στοχεύουν στη «βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά και την αναψυχή των αθλουμένων» (Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», 1996-97).
Η τροποποίηση – αντικατάσταση του οργανωτικού πλαισίου των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» (της υπ’ αριθμ. 4843/12-2-2008 και της τροποποιητικής αυτής υπ’ αριθμ. 34103/21/7/2008) του Υφυπουργού Πολιτισμού με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (υπ’ αριθμ. 828/09-04-2013) έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Ο.Τ.Α. καλούνται πλέον να εκπονήσουν μεταξύ άλλων ένα ολοκληρωμένο διετές σχέδιο τοπικής αθλητικής ανάπτυξης, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν όλες οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων ώστε να ενισχυθεί αφενός η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων αλλά και να αυξηθεί αφετέρου ο αριθμός των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτά.
Οι Ο.Τ.Α., ως προνομιακοί φορείς ανάπτυξης αθλητικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς (Mamade, Pires και Colaco, 1998) μέσα από την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών αναψυχής (Torkildsen, 1986), θα έπρεπε, μετά από 30 χρόνια λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων, να συμμετέχουν καθολικά στις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης τους.
Στόχοι του έργου
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στόχοι του εν έργου «Προγράμματα Άθλησης για Όλους – Επιστημονική Υποστήριξη» αποτελούσαν:
• η ενημέρωση του συνόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις δυνατότητες υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με τη λειτουργία των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»
• η συγγραφή ενός Οδηγού Διαχείρισης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η συγγραφή ενός Οδηγού Υλοποίησης για την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η επιμόρφωση περιφερειακών υπευθύνων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και θα βοηθήσουν στη διατηρησιμότητα των στόχων του προγράμματος,
• η επιμόρφωση εργαζομένων Ο.Τ.Α. που απασχολούνται άμεσα και έμμεσα γύρω από την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους»,
• η επιτόπια παρέμβαση και συμβουλευτική καθοδήγηση (επιμόρφωση) στο 10% των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (30 Δήμοι) που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στα προγράμματα «Άθληση για Όλους»,
• η προώθηση ενεργειών προβολής και διάχυσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου και των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» σε πανελλήνιο επίπεδο.
Ωφελούμενος πληθυσμός
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθυνόταν σε στελέχη των Ο.Τ.Α. που σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα «Άθληση για Όλους» σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παραδοτέα του έργου
Τα πιο σημαντικά παραδοτέα του έργουήταν η:
1. διερεύνηση και αξιολόγηση πληθυσμού – στόχου
2. συγγραφή οδηγών εφαρμογής Προγραμμάτων Άθληση για Όλους και υλικού διαδικτυακής πύλης
3. επιμόρφωση εργαζομένων Ο.Τ.Α. που απασχολούνται στα Προγράμματα Άθληση για Όλους με στόχο τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση των προγραμμάτων.
4. δημιουργία ιστοσελίδας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης.

Ιστοσελίδα έργου:
• http://www.athlisigiaolous.gr/

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Αθανάσιος Κουστέλιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Παν. Θεσσαλίας

.